συμμαθηταῖς
συμμαθητάς
συμμαθητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a co-learner, co-disciple, fellow disciple, fellow pupil
 • Forms:
συμμαρτυρεῖ
συμμαρτυρέω
 • Meaning:
  • to testify with (someone), bear witness with (someone)
  • to confirm, corroborate
 • Forms:
  • συμμαρτυρεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμμαρτυροῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • συμμαρτυρούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
συμμαρτυροῦμαι
συμμαρτυρούσης
συμμαχέω
 • Meaning:
  • to be an ally, fight at someone's side, fight along with (not fight against)
  • to help, assist
 • Forms:
  • συμμαχῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • συμμαχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συμμαχήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • συμμαχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συμμαχοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • συμμαχῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • συνεμάχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεμάχουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • συνεμάχουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • συμμαχοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
συμμαχῆσαι
συμμαχήσει
συμμαχήσειν
συμμαχήσετε
συμμαχήσουσι, συμμαχήσουσιν
συμμαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • military alliance, confederacy
  • military ally
  • auxiliary troops
  • help
 • Forms:
συμμαχίᾳ
συμμαχίαν
συμμαχίας
συμμαχιῶν
σύμμαχοι
συμμάχοις
συμμάχομαι
 • Meaning: to fight along with
 • Forms:
  • συμμάχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • συμμαχοῦντα Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
σύμμαχον
σύμμαχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ally, military ally
συμμάχου
συμμαχοῦντα
συμμαχοῦντος
συμμάχους
συμμαχοῦσιν
συμμαχῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: συμμαχέω
συμμειγεῖς
συμμειγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: mixed together, commingled, promiscuous
 • Note: also spelled συμμιγής
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Dan 2:43
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
συμμειγήσονται
συμμειγνύμενος
συμμείγνυμι
 • Active Meaning:
  • to mingle with, mix together
  • to converse with
  • to come into contact
  • to meet
  • to come near to
  • to come near to (in hostile sense)
  • to attach oneself to
  • to join battle
  • to join in sexual union
 • Passive Meaning:
  • to be commingled with
  • to associate
σύμμεικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: commingled, lacking uniformity
συμμείξας
συμμείξῃ
συμμερίζομαι
συμμερίζονται
συμμερίζω
 • Meaning: to share jointly, participate in, be partaker with
 • Forms:
  • συμμερίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • συμμερίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
συμμεταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to change along with
συμμετάσχῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: συμμετέχω
συμμετασχών
συμμετέχω
 • Meaning: to participate with, partake of, take part in, share
 • Forms:
  • συμμετασχών Part: Aor Act Nom Sing Masc
συμμέτοχα
συμμέτοχοι
συμμέτοχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-participant, partaker
 • Forms:
  • συμμέτοχα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • συμμέτοχοι Adj: Nom Plur Masc
συμμετρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: due proportion, right measure
 • Forms:
συμμετρίᾳ
σύμμετρον
σύμμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • of the same class
  • of generous proportions and size
  • suitable
 • Forms:
  • σύμμετρον Adj: Acc Sing Masc
  • σύμμετρον Adj: Nom/Acc Sing Neut
συμμέτρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in keeping with
συμμιαίνω
 • Active Meaning:
  • to defile together with
 • Passive Meaning:
  • to be defiled with
 • Forms:
  • συνεμιάνθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
συμμιγεῖς
συμμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: mixed together, commingled, promiscuous
 • Note: Also spelled συμμειγής
 • Forms:
συμμίγνυμι
 • Meaning:
  • to mix together, commingle, co-mingle, converse with
  • to meet with, join with
 • Forms:
Present
 • συμμειγνύμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
Imperfect
 • συνεμίγνυτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνέμισγον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνέμισγον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συμμειγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • συμμίξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συμμείξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συμμείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνέμειξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέμειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέμειξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέμιξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
σύμμικτοι
σύμμικτον
σύμμικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: combined, mixed, commingled, co-mingled, promiscuous
 • Forms:
συμμίκτου
συμμίκτους
συμμίκτῳ
συμμίκτων
συμμιμηταί
συμμιμητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: co-imitator, follower together
 • Forms:
συμμίξεων
συμμίξῃ
σύμμιξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: commixture, commingling
 • Forms:
συμμίσγει
συμμίσγειν
συμμίσγω
 • Meaning:
  • to meet for conversation
  • to speak with
  • to enter close relationship with
  • to engage in battle with
 • Forms:
  • συμμίσγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συμμίσγειν Verb: Pres Act Infin
συμμισοπονηρέω
 • Meaning: to feel common hatred for what is bad
 • Forms:
  • συμμισοπονηρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
συμμισοπονηρούντων
συμμολυνθῇ
συμμολύνω
 • Active Meaning:
  • to defile together
  • to disgrace together
 • Passive Meaning:
  • to defile oneself
 • Forms:
  • συμμολυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
συμμορφιζόμενος
συμμορφίζω
 • Active Meaning:
  • to grant with the same form
  • to invest with same form
 • Passive Meaning:
  • to take on the same form
 • Forms:
  • συμμορφιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
σύμμορφον
σύμμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having the same form, similar in form
 • Forms:
  • σύμμορφον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • συμμόρφους Adj: Acc Plur Masc
συμμορφούμενος
συμμόρφους
συμμορφόω
 • Active Meaning:
  • to give the same form
 • Passive Meaning:
  • to take on the same form
 • Forms:
  • συμμορφούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συμμύσται
συμμύστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-initiate
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυμμύστηςσυμμύσται
GENσυμμύστουσυμμυστῶν
DATσυμμύστῃσυμμύσταις
ACCσυμμύστηνσυμμύστας