σύγκειμαι
 • Active Meaning:
  • to lie together, recline together
  • to conspire against (someone)
  • to conspire against (someone)
  • to exist together as a coherent unit
  • to consist, hold together
 • Passive Meaning:
  • to be in collusion
  • to be composed of
 • Forms:
  • σύγκεισθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • σύγκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
σύγκεισθε
σύγκειται
συγκεκαλυμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συγκαλύπτω
συγκεκαλυμμένος
συγκέκαυται
συγκεκερασμένους
συγκέκλεικεν
συγκεκλεικότας
συγκεκλεῖσθαι
συγκεκλεισμένα
συγκεκλεισμένη
συγκεκλεισμένοι
συγκεκλεισμένῳ
συγκεκραμένος
συγκεκραμένους
συγκεκυφώς
συγκεντέω
 • Meaning: to pierce together, stab at once
 • Forms:
  • συγκεντῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • συνεκέντησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκέντησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκεντῶν
συγκεράννυμι
 • Active Meaning:
  • to co-mingle, mix with, blend
  • to blend
  • to temper together
  • to combine
  • to assimilate
 • Passive Meaning:
  • to be mingled with
  • to be mixed with
 • Forms:
  • συγκεράσαι Verb: Aor Act Infin
  • συγκεκερασμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • συγκεκραμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • συγκεκραμένους Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • συγκερασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • συγκραθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συνεκέρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκέρασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκεράσαι
συγκερασθείς
συγκερατίζομαι
 • Meaning: to conflict, fight with the horns on the side of (someone)
 • Forms:
  • συγκερατισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συγκερατισθήσεται
συγκεραυνόω
 • Meaning: to strike with, strike as with a lightning bolt
 • Forms:
  • συνεκεραύνωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
συγκεχυμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: συγχέω
συγκεχυμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συγχέω
συγκεχυμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: συγχέω
συγκεχυμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: συγχέω
συγκέχυται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συγκεχώρηκε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: συγχωρέω
συγκεχώρηται