συγκάθημαι
 • Meaning:
  • to dwell with
  • to sit with (someone or something)
  • to be seated
  • to sit together
 • Forms:
  • συγκαθήμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • συγκαθήμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • συγκαθῆσθαι Verb: Aor Act Infin
συγκαθήμενοι
συγκαθήμενος
συγκαθῆσθαι
συγκαθίζω
 • Meaning:
  • Transitive: to cause to sit down with
  • Intransitive: to sit down with others, sit in company with
  • Intransitive: to sit in a court of justice
  • Intransitive: to crouch
 • Forms:
  • συγκαθίσαι Verb: Aor Act Infin
  • συγκαθισάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • συνεκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεκάθισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκάθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκαθίσαι
συγκαθισάντων
συγκαθυφαίνω
 • Active Meaning:
  • to interweave
 • Passive Meaning:
  • to be interwoven
 • Forms:
  • συγκαθυφασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
συγκαθυφασμένα
συγκαίει
συγκαιόμενος
συγκαίοντι
συγκαίω
 • Active Meaning:
  • to burn, burn up
  • to blaze
  • to inflame (e.g., wine inflames the man)
  • to set on fire with
 • Passive Meaning:
  • to be scorched
  • to be parched
  • to be consumed
 • Forms:
  • συγκαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συγκαίοντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
  • συγκαυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συγκαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συγκέκαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συγκαιόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συγκακοπαθέω
 • Meaning:
  • to suffer hardship with (someone or something)
  • to be partaker of afflictions
 • Forms:
  • συγκακοπάθησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
συγκακοπάθησον
συγκακουχεῖσθαι
συγκακουχέω
 • Meaning:
  • to endure persecution with (someone or something)
  • to suffer affliction with
 • Forms:
  • συγκακουχεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
συγκαλεῖ
συγκαλεῖται
συγκαλεσάμενος
συγκαλέσας
συγκαλέσασθαι
συγκαλέσετε
συγκαλέω
 • Meaning:
  • to convene, call together, convoke
  • to invite (as a gift)
  • to call to one side, summon
 • Forms:
Present
 • συγκαλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συγκαλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συγκαλούσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • συγκαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συγκαλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Imperfect
Future
 • συγκαλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • συγκαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • συγκαλέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συγκαλέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • συνεκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
συγκαλούσα
συγκαλοῦσιν
συγκάλυμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a covering, protection
συγκαλύπτει
συγκαλύπτον
συγκαλύπτω
 • Active Meaning:
  • to cover, conceal, place a cover
 • Middle Meaning:
  • to disguise oneself
 • Passive Meaning:
  • to be muffled up
 • Forms:
Present
 • συνεκάλυψα Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • συγκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συγκαλύπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • συνεκάλυπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • συγκαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συγκαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συγκαλύψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συγκαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • συγκαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • συνεκαλύψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνεκάλυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Perfect
 • συγκεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • συγκεκαλυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συγκεκαλυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
συγκαλύψαι
συγκαλύψει
συγκαλύψεις
συγκαλύψομαι
συγκαλύψουσι, συγκαλύψουσιν
συγκαλῶ
συγκάμπτω
 • Meaning: to bend together, bend the knee, bow down, afflict, double up, double over
 • Forms:
  • συγκάμψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • σύγκαμψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συνέκαμψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • συνέκαμψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέκαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκάμψας
σύγκαμψον
συγκαταβαίνω
 • Meaning:
  • to descend with (someone or something)
  • to go down with
 • Forms:
  • συγκαταβάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • συγκαταβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συγκατέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down along with
συγκαταβάντες
συγκαταβήσεται
συγκαταγηρᾶσαι
συγκαταγηράσκω
 • Meaning: to grow old together with
 • Forms:
  • συγκαταγηρᾶσαι Verb: Aor Act Infin
συγκατάθεσιν
συγκατάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: agreement, union, a mutual deposition
συγκαταθήσῃ
συγκατάθου
συγκατακληρονομέομαι
συγκατακληρονομέω
 • Active Meaning:
  • to obtain jointly by inheritance
 • Middle Meaning:
  • to become co-heir
 • Forms:
  • συγκατακληρονομηθήσονται Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • συγκατακληρονομέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
συγκατακληρονομηθήσονται
συγκατακολουθέω
 • Meaning: to follow together
συγκαταλέγει
συγκαταλέγω
 • Meaning: to recount with, mention with
 • Forms:
  • συγκαταλέγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συγκαταμιγῆτε
συγκαταμίγνυμι
 • Active Meaning:
  • to mix in with
  • to form a relationship through intermarriage
  • to intermingle with
  • to blend with
  • to mingle
 • Passive Meaning:
  • to become mingled with
 • Forms:
  • συγκαταμιγῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
συγκατανεύω
 • Meaning: to agree, consent
συγκατατάξαι
συγκατατάσσω
 • Meaning:
  • to set down with (something)
  • to write down with
 • Forms:
  • συγκατατάξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • συγκατατάξαι Verb: Aor Act Infin
συγκατατεθειμένος
συγκατατίθεμαι
 • Meaning: to consent
 • Forms:
  • συγκατατεθειμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
συγκατατίθεται
συγκατατίθημι
 • Active Meaning:
  • to deposit together
  • to deposit at the same time
  • to come to an agreement
 • Middle Meaning:
  • to agree with, associate with
  • to consent to
  • to make a covenant with
 • Forms:
  • συγκαταθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • συγκατάθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • συγκατατίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συγκαταφάγεται
συγκαταφέρεσθαι
συγκαταφερομένη
συγκαταφέρω
 • Meaning: to carry down with, bear down together
 • Forms:
  • συγκαταφερομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
συγκαταψηφίζω
 • Meaning: to number with, enroll with
 • Forms:
  • συγκατεψηφίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
συγκατέβη
συγκατεσθίω
 • Meaning: to eat up, devour with, devour together
 • Forms:
  • συγκαταφάγεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
συγκατεψηφίσθη
συγκαυθήσεται
συγκαύσει