θνησιμαῖα
θνησιμαίοις
θνησιμαῖον
θνησιμαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Substantival Meaning:
  • a dead body, carcass, carcase
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMθνησιμαῖοςθνησιμαίαθνησιμαῖον
GENθνησιμαίουθνησιμαίαςθνησιμαίου
DATθνησιμαίῳθνησιμαίᾳθνησιμαίῳ
ACCθνησιμαῖονθνησιμαίανθνησιμαῖον
VOCθνησιμαῖεθνησιμαίαθνησιμαῖε
Plural
 MascFemNeut
NOMθνησιμαῖοιθνησιμαῖαιθνησιμαῖα
GENθνησιμαίωνθνησιμαίωνθνησιμαίων
DATθνησιμαίοιςθνησιμαίαιςθνησιμαίοις
ACCθνησιμαίουςθνησιμαίαςθνησιμαῖα
VOCθνησιμαῖοιθνησιμαῖαιθνησιμαῖα
θνησιμαίου
θνησιμαίων
θνήσκω
 • Meaning: to die, be killed
 • Forms:
Present
Imperfect
 • ἔθνῃσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔθνῃσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • θανεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • τεθνήξῃ Verb: FutPerf Mid Ind 2nd Sing
 • τεθνήξομαι Verb: FutPerf Mid Ind 1st Sing
 • τεθνηξόμεθα Verb: FutPerf Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • θανεῖν Verb: Aor Act Infin
 • θάνοιεν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • θανόντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • θανόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • θανόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
Perfect
 • ἐτεθνήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • τεθνάναι Verb: 2Perf Act Infin
 • τεθνᾶσιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τεθνεῶτες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • τεθνήκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τεθνήκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • τεθνήκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τεθνήκειτε Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
 • τέθνηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τέθνηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • τεθνηκέναι Verb: Perf Act Infin
 • τεθνηκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • τεθνηκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • τεθνηκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • τεθνηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • τεθνηκότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • τεθνηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • τεθνηκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • τεθνηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
θνητά
θνητῇ
θνητήν
θνητοῖς
θνητόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: θνητός
θνητός
Singular
 MascFemNeut
NOMθνητόςθνητήθνητόν
GENθνητοῦθνητῆςθνητοῦ
DATθνητῷθνητῇθνητῷ
ACCθνητόνθνητήνθνητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMθνητοίθνηταίθνητά
GENθνητῶνθνητῶνθνητῶν
DATθνητοῖςθνηταῖςθνητοῖς
ACCθνητούςθνητάςθνητά
θνητοῦ
θνητῷ
θνητῶν