προσραίνω
 • Meaning: to sprinkle on, sprinkle around
 • Forms:
  • προσέρρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
προσρανεῖ
προσρήγνυμι
 • Meaning:
  • to beat vehemently against (upon)
  • to tear towards,
  • to burst upon (as a tempest or flood)
 • Forms:
  • προσέρηξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέρρηξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσέρρηξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προσρήσσω
 • Meaning:
  • Transitive: to break in pieces, shatter
  • Intransitive: to burst upon (something)
 • Forms:
  • προσρησσώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
προσρησσώμεθα