προσμανθάνω
προσμαρτυρέω
 • Meaning:
  • to confirm by evidence
  • to corroborate, give additional testimony in support of someone
 • Forms:
  • προσμαρτυρούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • προσμαρτυρησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
προσμαρτυρησάντων
προσμαρτυρούντων
προσμείγνυμι
 • Active Meaning:
  • to unite
  • to come close
  • to approach
 • Middle Meaning:
  • to mingle with
  • to become mingled
 • Forms:
  • προσμίγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσμείγνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • προσμειξάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
προσμείγνυται
προσμειδιάω
 • Meaning: to smile upon, smile at
 • Forms:
  • προσεμειδίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
προσμειδιῶσα
προσμεῖναι
προσμείνας
προσμειξάντων
προσμένει
προσμένειν
προσμένουσιν, προσμενοῦσιν, προσμένουσι, προσμενοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: προσμένω
προσμένω
 • Meaning:
  • to stay (with someone, something)
  • to remain attached to
  • to remain true
  • to wait expectantly
  • to continue, persist
  • to remain longer, further
 • Forms:
  • προσμενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • προσέμειναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • προσέμεινε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • προσμεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • προσμείνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προσμένει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προσμένειν Verb: Pres Act Infin
  • προσμένουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • προσμένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
προσμενῶ
προσμίγνυται