προσφάγημα
 • Parse: Noun: Noun Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: food; something eaten in addition to bread, i.e., a relish (esp., fish)
προσφάγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food
  • something eaten in addition to bread, i.e., a relish, meat (esp., fish)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροσφάγιονπροσφάγια
GENπροσφαγίουπροσφαγίων
DATπροσφαγίῳπροσφαγίοις
ACCπροσφάγιονπροσφάγια
προσφαίνω
 • Meaning: to appear before
 • Forms:
  • προσεφάνησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
πρόσφατοι
πρόσφατον
πρόσφατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • new, recent
  • fresh, unprocessed, not decomposed or rotten
  • not well-known
 • Forms:
  • πρόσφατοι Adj: Nom Plur Masc
  • πρόσφατον Adj: Acc Sing Fem
προσφάτους
προσφάτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: recently, lately, newly, freshly
πρόσφερε
προσφέρει
προσφέρειν
προσφέρεται
προσφέρετε
προσφέρῃ
προσφέρῃς
προσφέρητε
προσφέρομεν
προσφερόμενα
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: προσφέρω
προσφερόμεναι
προσφερομένην
προσφερόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: προσφέρω
προσφερομένου
προσφερομένων
προσφέρονται
προσφέροντας
προσφέροντες
προσφέροντι
προσφέροντος
προσφερόντων
προσφέρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: προσφέρω
προσφέρω
 • Active Meaning:
  • to bring to, bring forward, bring upon (e.g., to bring someone to another)
  • to offer, bring (something) to
  • to offer, present (an offering or gift)
  • to approach to
  • to use for
  • to apply, exhibit, employ, use
  • to add
 • Middle Meaning:
  • to exhibit
  • to apply, exert
  • to consume
  • to bring, bestow
  • to report to
  • to take (food), eat
 • Passive Meaning:
  • to meet, deal with (someone)
 • Forms:
Present
 • πρόσφερε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • προσφέρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • προσφέρειν Verb: Pres Act Infin
 • προσφέρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • προσφέρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • προσφέρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • προσφέρῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • προσφέρητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • προσφέρομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • προσφερόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • προσφερόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • προσφερομένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • προσφερόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • προσφερομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • προσφερομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
 • προσφέρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • προσφέροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • προσφέροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • προσφέρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσφέρουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • προσφέρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • προσφέρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • προσφέρωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προσφέρωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • προσφέροντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • προσφέροντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • προσφερόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
Imperfect
 • προσέφερε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • προσέφερον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • προσέφερον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • προσοίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • προσοίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • προσοίσεσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • προσοίσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • προσοίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • προσοίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • προσενέγκατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προσενέγκαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • προσενεχθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • προσενεγκόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • προσενέγκαι Verb: 2Aor Act Infin
 • προσενεγκάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • προσενεγκάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • προσενέγκας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προσενέγκασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • προσένεγκε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσενεγκεῖν Verb: Aor Act Infin
 • προσενέγκῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • προσενέγκῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
 • προσενέγκητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • προσένεγκον Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • προσενέγκωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • προσενεχθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • προσενεχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • προσηνέχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • προσηνέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • προσήνεγκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • προσηνέγκαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • προσήνεγκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προσηνέγκαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • προσηνέγκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • προσηνέγκατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • προσήνεγκε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσήνεγκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • προσενηνόχαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • προσενήνοχε Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
 • προσενήνοχεν Verb: 2Perf Act Ind 3rd Sing
προσφέρων
προσφέρωνται
προσφέρωσι, προσφέρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: προσφέρω
προσφεύγω
 • Meaning: to flee for refuge to (someone, something)
 • Forms:
  • προσπεφευγότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • προσέφυγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • προσπέφευγα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • προσπεφευγόντας Part: Perf Act Acc Plur Masc
  • προσφυγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
προσφιλεῖ
προσφιλές
προσφιλέω
 • Meaning: to love toward
προσφιλῆ
προσφιλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • beloved, cheerful, lovely
  • pleasing, agreeable, acceptable, liked, well-thought of
 • Forms:
προσφορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Action
   • act of offering
   • act of presenting
  • Substantival
   • a presentation
   • something presented
   • a gift
   • an offering
   • an oblation (bloodless)
   • a sacrifice
 • Forms:
προσφορᾷ
πρόσφορα
προσφοραῖς
προσφοράν
προσφοράς
προσφορᾶς
πρόσφορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: serviceable, useful
προσφορῶν
προσφυγών
προσφυέντος
προσφύω
 • Active Meaning:
  • to grow upon
  • to make to grow to
  • to make sure, confirm
  • to cling to
 • Passive Meaning:
  • to grow in addition (to something else)
 • Forms:
  • προσφυέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
προσφωνέω
 • Active Meaning:
  • to speak to
  • to speak
  • to call out, address
  • to address and communicate to
  • to call to (oneself), summon
 • Passive Meaning:
  • to be signified
 • Forms:
Present
 • προσφωνοῦντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • προσφωνοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσφωνοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • προσφωνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προσφωνοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
Imperfect
 • προσεφώνει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • προσεφώνησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσεφώνησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προσφωνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • προσφωνῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • προσφωνήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προσφωνησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
προσφωνηθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to call to, address
 • Root: προσφωνέω
προσφωνηθῆναι
προσφωνῆσαι
προσφωνήσας
προσφωνησάτω
προσφωνοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προσφωνέω
προσφωνοῦσι, προσφωνοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • Root: προσφωνέω