προβαίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: προβαίνω
προβαινόντων
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: προβαίνω
προβαίνουσα
προβαίνουσαι
προβαινούσης
προβαίνω
 • Meaning:
  • to increase
  • to go forward, advance, walk forward, go farther (on)
  • to be of a great age, be well stricken
 • Forms:
Present
 • προβαίνοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • προβαίνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • προβαίνουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • προβαινούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • προβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Aorist
 • προέβην Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • προέβην Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • προβάς Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
 • προβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
Perfect
 • προβέβηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • προβέβηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • προβεβηκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • προβεβηκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • προβεβηκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • προβεβηκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • προβεβήκει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
προβαίνων
προβάλετε
προβάλλοι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to throw forth
 • Root: προβάλλω
προβάλλομαι
προβαλλομένοις
προβαλλόντων
προβάλλουσιν
προβάλλω
 • Active Meaning:
  • to throw forth, throw forward, thrust out
  • to stick out (e.g., to stick out his tongue)
  • to put forward, cause to come forward (i.e., push someone forward)
  • to hold something in front of oneself
  • to put out (leaves, fruit), shoot forth, germinate
  • to bring (arms) into combat position
  • to advance
  • to present for consideration
  • to tear out
 • Middle Meaning:
  • to confront with a problem
  • to challenge for a debate
  • to question
 • Forms:
Present
 • προβάλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • προβάλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • προβαλοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • προβαλλομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • προβαλλόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • προβαλλομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
Imperfect
 • προέβαλλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • προβαλῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • προβάλετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • προβαλόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • προβαλών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • προβάλωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • προβάλωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • προέβαλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • προεβάλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • προβεβλημένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
προβαλόντων
προβαλοῦ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: προβάλλω
προβαλῶ
προβαλών
προβάλωσι, προβάλωσιν
προβάς
προβασανίζω
 • Meaning:
  • to torture (someone) before (someone else)
  • to torture earlier, torture previously
 • Forms:
  • προβασανισθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
  • προβασανισθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
προβασανισθέντι
προβασανισθέντων
προβασκάνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • scarecrow
  • a safeguard against witchcraft
  • amulet, charm, phylactery
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Jeremy 69
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροβασκάνιονπροβασκάνια
GENπροβασκανίουπροβασκανίων
DATπροβασκανίῳπροβασκανίοις
ACCπροβασκάνιονπροβασκάνια
πρόβατα
προβάτια
προβατική
προβατικῇ
προβατικήν
προβατικῆς
προβατικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • pertaining to sheep or goats
  • the sheep-gate, sheep market
 • Forms:
  • προβατική Adj: Nom Sing Fem
  • προβατικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • προβατικήν Adj: Acc Sing Fem
  • προβατικῆς Adj: Gen Sing Fem
προβάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: lamb, sheep, sheepfold
 • Note: Diminutive of πρόβατον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροβάτιονπροβάτια
GENπροβατίουπροβατίων
DATπροβατίῳπροβατίοις
ACCπροβάτιονπροβάτια
προβάτοις
πρόβατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sheep, sheepfold, a flock or herd of small cattle (i.e., sheep or goats)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόβατονπρόβατα
GENπροβάτουπροβάτων
DATπροβάτῳπροβάτοις
ACCπρόβατονπρόβατα
προβάτου
προβάτῳ
προβάτων
προβέβηκα
προβέβηκας
προβεβήκει
προβεβηκότες
προβεβηκότος
προβεβηκυῖα
προβεβηκώς
προβεβλημένοις
προβῇ
προβιβάζω
 • Meaning:
  • to teach, instruct, coach
  • to lead out
  • to force forward, instigate, draw
 • Forms:
  • προβιβάσαι Verb: Aor Act Infin
  • προβιβάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • προβιβασθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
  • προεβίβασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
προβιβάσαι
προβιβάσεις
προβιβασθεῖσα
προβλῆτος
 • Parse #1: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: thrown forth
 • ----------
 • Parse #2: Noun: Gen Sing Masc/Fem
 • Root: προβλής
προβλέπει
προβλέπω
 • Meaning:
  • to foresee, see beforehand
  • to provide, furnish in advance
 • Forms:
  • προέβλεπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • προβλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • προβλέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • προβλεψαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
προβλεψαμένου
προβλέψας
πρόβλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a riddle
  • something projecting, a headland, promontory
  • a fence
  • something put forward as an excuse or screen
 • Forms:
προβλήματα
προβλής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: projecting, jutting out, headland
 • Note: Used as an adjective
προβλῆτες
προβουλεύω