περικαθαίρω
 • Meaning:
  • to purify completely
  • to cleanse all around; clean on all sides
  • to cleanse by magic, magician
  • to weed (as a husband's task)
 • Forms:
  • περιεκάθαρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικαθαίρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
περικαθαίρων
περικαθαριεῖ
περικαθαριεῖτε
περικαθαρίζω
 • Meaning:
  • to purge entirely, purify thoroughly, clean away, clear away
  • to clean morally
 • Forms:
  • περικαθαριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • περικαθαριεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
περικάθαρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • filth, refuse
  • scum
  • something cleaned off all around, the residue after cleaning
  • expiation, ransom
 • Forms:
περικαθάρματα
περικάθημαι
 • Meaning:
  • to be seated all around
  • to pester with repeated attacking (by an army)
  • to besiege (a town), lay siege
 • Forms:
  • περιεκάθηντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περιεκάθητο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περικάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περικαθῆσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • περικάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
περικάθηνται
περικαθῆσθαι
περικάθηται
περικαθιεῖς
περικαθίζω
 • Meaning:
  • to sit around
  • to surround
  • hostile sense: to besiege; to surround with armed forces
 • Forms:
  • περιεκάθισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεκάθισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικαθιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • περικαθίσαι Verb: Aor Act Infin
  • περικαθίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περικαθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
περικαθίσαι
περικαθίσαντες
περικαθίσῃς
περικαίω
 • Meaning:
  • to burn around, inflame, excite
  • to add to the intensity of emotions of
 • Forms:
  • περιέκαιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
περικαλύπτειν
περικαλύπτω
 • Meaning:
  • to cover all around, overlay (e.g., with gold)
  • to conceal, blindfold
 • Forms:
  • περιεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περικαλύπτειν Verb: Pres Act Infin
  • περικαλύψαι Verb: Aor Act Infin
  • περικαλύψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • περικεκαλυμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περικεκαλυμμενήν Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
περικαλύψαι
περικαλύψαντες
περικαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down, overthrow
 • Note: Like καταβάλλω
περικατάλημπτος
περικατάληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • overtaken and surrounded
  • surrounded on every side
  • hunted down with enemies all around
  • detected
 • Forms:
  • περικατάλημπτος Adj: Nom Sing Masc
περίκειμαι
 • Meaning:
  • to place around, lie around, hang (something) around, wrap around
  • to crowd around, encompass, envelope
  • to put (something) on (someone), wear
  • to be clothed or surrounded by a cloud
 • Forms:
  • περικείμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
  • περικείμενοι Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • περικείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περικείμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • περίκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • περικειτίι Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • περικείμενος Part: Pres/Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
περικείμεθα
περικείμενα
περικείμενοι
περικείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: περίκειμαι
περικείμενος
περίκεινται
περικειρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: περικείρω
περικείρω
 • Active Meaning:
  • to shave (the beard) all around (i.e., from temple to temple)
  • to shear all around
 • Middle Meaning:
  • to cut one's hair around
 • Forms:
  • περικειρόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • περικεκαρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
περικειτίι
περικεκαλυμμένα
περικεκαλυμμενήν
περικεκαρμένον
περικεκοσμημέναι
περικεκυκλωμένα
περικεκυκλωμένας
περικεφαλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: helmet, an encirclement of the head
 • Note: περικεφάλαιος is also an adjective
 • Forms:
περικεφαλαῖαι
περικεφαλαίαις
περικεφαλαίαν
περικεφαλαίας
περικεχαλασμένων
περικεχρυσωμένα
περικεχυμένος
περικλασθήσονται
περικλάω
 • Meaning:
  • to twist around, bend
  • to break off, pluck
 • Forms:
  • περιέκλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιέκλων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιέκλων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • περικλασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
περικλείω
 • Meaning: to shut in all round, surround on all sides
 • Forms:
  • περικλῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
περικλύζω
 • Meaning: to wash all around
 • Forms:
  • περιεκλύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • περικλύσασθαι Verb: Aor Mid Infin
περικλύσασθαι
περικλῶντες
περικνημίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering for the leg, garment to cover the shin
 • Forms:
περικνημῖσι
περικομπέω
 • Meaning:
  • to sound round about
  • to echo
  • to reverberate
 • Forms:
  • περιεκόμπουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • περιεκόμπουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
περικοπέντες
περικοπῇ
περικόπτομεν
περικόπτω
 • Meaning: to chop all around, cut off completely
 • Forms:
  • περικόπτομεν Verb: Pres/Imperfect Act Ind 1st Plur
  • περικοπῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • περικοπέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
περικοσμέω
 • Meaning: to deck all around, adorn all around (of girls)
 • Forms:
  • περικεκοσμημέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
περικόψας
περικρατεῖ
περικρατεῖς
περικρατέω
 • Meaning:
  • to have full command of, control
  • to be in firm control of, gain firm control of
  • to hold fast
  • to be superior to
  • to overcome, subdue
 • Forms:
  • περιεκράτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περιεκράτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • περικρατήσειεν Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • περικρατοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
περικρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • having power, being in command, being in control
  • being strong all around, i.e., a master (manager)
 • Forms:
περικρατήσειεν
περικρατοῦσιν
περικρύβω
 • Meaning: to hide, conceal
περικρύπτω
 • Meaning: to hide; to conceal all around, i.e., entirely
 • Forms:
  • περιέκρυβε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
περικυκλοῦντες
περικυκλόω
 • Meaning:
  • to encircle, encompass, surround, blockade completely
  • to move along the periphery of
  • to hem in and overpower
 • Forms:
  • περικυκλοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • περιεκύκλου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • περιεκύκλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • περιεκύκλωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • περικεκυκλωμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • περικεκυκλωμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • περικυκλωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • περικυκλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • περικυκλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
περικύκλῳ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: round about, around on every side
περικυκλωθήσεται
περικυκλώσατε
περικυκλώσουσι, περικυκλώσουσιν