παῤῥησία, παρρησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • outspokenness, frankness, plainness (of speech), openness
  • freedom of action
  • openness (to the public)
  • candid and uninhibited manner of speech
  • courage, confidence, boldness, fearlessness (before authorities)
  • joyousness, confidence (before God)
 • Forms:
παρρησίᾳ
παρρησιάζεσθαι
παρρησιάζεται
παῤῥησιάζομαι
 • Meaning:
  • to act with boldness; to speak/act with confidence
  • to speak freely, openly, fearlessly, express oneself freely
  • + infin. to have courage, venture, dare
  • to deal openly, declare boldly
 • Forms:
  • ἐπαρρησιάζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπαρρησιασάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐπαρρησιάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • παρρησιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • παρρησιασάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
  • παρρησιάσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • παρρησιάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • παρρησιαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • παρρησιαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • παρρησιάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • παρρησιάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • παρρησιασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
παρρησιαζόμενοι
παρρησιαζόμενος
παρρησίαν
παρρησίας
παρρησιασάμενοι
παρρησιάσεται
παρρησιασθήσῃ
παρρησιάσομαι, παῤῥησιάσομαι
παρρησιάσωμαι