παρῇ
παρήγαγε, παρήγαγεν
παρηγγείλαμεν
παρηγγείλαν
παρήγγειλε, παρήγγειλεν
παρήγγελλε, παρήγγελλεν
παρηγγέλλετε
παρηγγέλλομεν
παρηγγέλμενα
παρηγγελμέναις
παρηγγύησε
παρῆγε, παρῆγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παράγω
παρῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παράγω
παρηγορεῖν
παρηγορέω
 • Meaning: to address, exhort, persuade, counsel
 • Forms:
  • παρηγορεῖν Verb: Pres Act Infin
παρηγορία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • comfort, compassion
  • exhortation
  • consolation
  • benevolence
 • Forms:
παρηγορίαις
παρηγορίαν
παρήδρευε, παρήδρευεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to wait upon, attend upon
 • Root: παρεδρεύω
παρῆκαν
παρηκολούθηκας
παρηκολουθηκότι
παρηκολουθηκότων
παρηκολουθηκώς
παρηκολούθησας
παρηκολούθησεν
παρήκουσα
παρήκουσαν
παρήκουσας
παρηκούσατε
παρῆλθαν
παρῆλθε, παρῆλθεν
παρῆλθες
παρήλθετε
παρήλθομεν
παρῆλθον
παρήλθοσαν
παρηλλαγμένα
παρηλλαγμένῃ
παρηλλαγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραλλάσσω
πάρημαι
παρῆν
παρήνεγκαν
παρήνει
παρηνέχθησαν
παρηνόμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρανομέω
παρηνώχλησα
παρηνώχλησαν
παρηνώχλησας
παρηνώχλησε, παρηνώχλησεν
παρηρίθμησε, παρηρίθμησεν
παρῇς
παρῆσαν
παρήσει
παρήσομεν
παρησφαλίσατο
παρήσω
παρῃτεῖτο
παρητημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: παραιτέομαι
παρητήσαντο
παρῃτήσατο
παρῄτηται
παρητοῦντο
παρήχθη