πάρες
παρέσει
παρέσῃ
πάρεσιν
πάρεσις
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • passing over, letting go unpunished
    • remission, pretermission, i.e., toleration
παρεσιώπα
παρεσιωπήσατε
παρεσιώπησε, παρεσιώπησεν
παρεσκευάζετο
παρεσκευάσαντο
παρεσκευασμένη
παρεσκευασμένοι
παρεσκεύασται
πάρεσμεν
παρεστάθην
παρέσται
παρεστάναι
πάρεστε
παρέστη
παρέστηκαν
παρεστήκασιν
παρέστηκεν
παρεστηκέναι
παρεστηκόσι, παρεστηκόσιν
παρεστηκότας
παρεστηκότες
παρεστηκότος
παρεστηκότων
παρεστηκυῖα
παρεστηκυῖαι
παρεστηκώς
παρέστην
παρέστησαν
παρεστήσατε
παρέστησε, παρέστησεν
πάρεστι, πάρεστιν
παρεστώς
παρεστῶσιν
παρεστῶτα
παρεστῶτας
παρεστῶτες
παρέσχε, παρέσχεν
παρέσχες
παρέσχον
παρέσχου