παρέλαβε, παρέλαβεν
παρέλαβες
παρελάβετε
παρέλαβον
παρελάβοσαν
παρελάμβανε
παρελέγοντο
παρελεύσεσθε
παρελεύσεται
παρελεύσῃ
παρελεύσομαι
παρελευσόμεθα
παρελεύσονται
παρεληλυθέναι
παρεληλυθότα
παρεληλυθότας
παρεληλυθώς
παρέλθατε
παρελθάτω
πάρελθε
παρελθεῖν
παρελθέτω
παρελθέτωσαν
παρέλθῃ
παρέλθῃς
παρέλθοι
παρελθόν
παρελθόντες
παρελθόντων
παρέλθω
παρέλθωμεν
παρελθών
παρέλθωσι, παρέλθωσιν
παρέλιπον
παρελκύσει
παρελκύσῃς
παρέλκυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protraction, delay, retraction, respite
παρέλκω
 • Meaning:
  • to keep in suspense
  • to draw along, draw aside
  • to put off, delay
  • to keep waiting
  • to prolong
 • Forms:
  • παρελκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • παρελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
παρελογίσαντο
παρελογίσασθε
παρελογίσατο
παρελογίσω
παρέλυε, παρέλυεν
παρελύθη
παρελύθησαν
παρελύοντο
παρέλυσε, παρέλυσεν