παρεκάθισαν
παρεκάθισε, παρεκάθισεν
παρεκάλει
παρεκάλεσα
παρεκάλεσαν
παρεκάλεσας
παρεκάλεσε, παρεκάλεσεν
παρεκαλοῦμεν
παρεκάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παρακαλέω
παρεκάλυπτον
παρεκατέθετο
παρεκατετιθέμην
παρεκβαίνει
παρεκβαίνω
 • Meaning: to go beyond, transgress, overstepping, encroaching
 • Forms:
  • παρεκβαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • παρεκβαίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
παρεκβαίνων
παρεκβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw out
 • Note: Like ἐκβάλλω
παρεκβάσεως
παρέκβασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: transgression, deviation from, digression, going aside from
παρεκδεξάμενον
παρεκδέχομαι
 • Meaning: to misunderstand (i.e., to take or understand out from a certain sense)
 • Forms:
  • παρεκδεξάμενον Part: Aor Mid Nom/Acc Sing Neut
  • παρεκδεξάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
παρεκέλευε, παρεκέλευεν
παρεκελευσα
παρεκλείπω
 • Meaning: to leave out, fail, be exhausted
 • Forms:
  • παρεξέλιπε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
παρέκλεισε, παρέκλεισεν
παρεκλήθη
παρεκλήθημεν
παρεκλήθην
παρεκλήθης
παρεκλήθησαν
παρεκομίζετο
παρεκρούσατο
παρεκτεῖνον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: παρεκτείνω
παρεκτείνου
παρεκτείνω
 • Active Meaning:
  • to extend to
  • to stretch out and reach
  • to stretch out in line
 • Middle Meaning:
  • to measure oneself with
  • to compare oneself with
 • Forms:
  • παρεκτεῖνον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • παρεκτεῖνον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • παρεκτείνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
παρεκτός
 • Parse: Adverb
 • Meaning: except, saving, without, near outside, i.e., besides
παρέκυψε, παρέκυψεν
παρεκφέρω
 • Meaning: to bring (to a place)