οὐ
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning: no, not
 • Forms:
  • οὔκ Neg. particle
  • οὐκ Neg. particle
  • οὐχ Neg. particle

  οὐ δή
  surely not; no indeed

  οὐ μή
  no (intensive)

  οὐκ ἔτι also οὐκέτι
  no longer

οὔ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: no indeed, no!
οὗ
 • Parse #1: Adverb
 • Meaning: place where
 • Note: esp. after a noun indicating locality
 • ----------
 • Parse #2: Relative Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ὅς
οὐά
 • Parse: Interjection
 • Meaning: ahh!, ah ha!, ha ha!
οὐαί
 • Parse: Interjection
 • Meaning:
  • alas, woe
  • woeful state
οὐδ’
οὐδαμοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nowhere
οὐδαμῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by no means, not
οὐδέ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • neither, neither indeed
  • never
  • no more, nor, not
  • nor, nor yet
  • also not, even not, then not
  • not even, not so much as
  • nothing, so much as
  • so much as
 • Forms:
  • οὐδ᾿ Adverb
οὐδείς, οὐδεῖς, οὐθείς
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning:
  • no one, none, nobody, nothing
  • in no way, worthless, meaningless, invalid
  • Emphatic: not at all, not even one, none whatsoever, definitely not any
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοὐδείς
οὐθείς
οὐδεμίαοὐδέν
οὐθέν
GENοὐδενός
οὐθενός
οὐραςοὐδενός
οὐθενός
DATοὐδενί
οὐθενί
οὐδεμιᾷ
οὐδεμίᾳ
οὐδενί
ACCοὐδέναοὐδεμίανοὐδέν
οὐθέν
οὐδεμία
οὐδεμιᾷ, οὐδεμίᾳ
οὐδεμίαν
οὐδέν
οὐδένα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: οὐδείς
οὐδενί
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Neut
  • Adj: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οὐδείς
οὐδενός
οὐδένων
οὐδέποτ’
οὐδέποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never, and not ever, neither at any time, nothing at any time
 • Forms:
  • οὐδέποτ᾿ Adverb
οὐδέπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • never before, never yet
  • not even yet
  • as yet not
  • not yet
οὐθείς
οὐθέν
οὐθενί
οὐθενός
οὐκ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὔκ
 • Parse:
  • Neg. particle
  • Also see: οὐ
 • Root: οὐ
οὐκέτι
 • Parse: Adverb
 • Note: Also spelled as two words: οὐκ ἔτι
 • Meaning:
  • not after that
  • not any more
  • henceforth not, hereafter not
  • no longer, no longer more
  • not as yet now
  • now no more
  • yet not
οὐκοῦν, οὔκουν
 • Parse: Adverb
 • Note: Combination of οὐκ and οὖν
 • Meaning:
  • certainly not [strong negative]
  • then, therefore [it loses its negative force]
οὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scar, lesion
 • Forms:
οὐλῇ
οὐλῆς
οὖλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: curly (hair)
οὐμενοῦν
 • Parse: Adverb
 • Note: Combination of οὐ μὲν οὖν
 • Meaning: not at all, by no means
οὐ μή
 • Parse: particle
 • Meaning: no, not a strengthened negative
 • Combination:
  • εἰ μὲν οὖν = if, then (Acts 19:38; 25:11; Heb 7:11; 8:4)
οὖν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • and, so, truly
  • but
  • now then
  • so, likewise then
  • then, therefore
  • verily
  • wherefore
 • Combination:
  • εἰ οὖν = if, therefore (Acts 11:17; John 13:14; 18:8; Luke 11:13, 36; 12:26; 16:11; Matt 6:23; 7:11; 22:45; Phe 17)
  • εἰ μὲν οὖν = if, then
οὗν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: εἰμί
οὗπερ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: precise, very place where, exact, same
οὔποτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: never
οὔπω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: not yet, hitherto not, never before
οὐρά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tail
  • a person or group playing a subordinate role in a society
 • Forms:
οὐρᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: tail
 • Root: οὐρά
οὐράγει
οὐραγέω
 • Meaning: to be in the rear, bring up the rear, lag behind, be last
 • Forms:
  • οὐράγει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • οὐραγοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
οὐραγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the rear, rearguard, tail, back
 • Forms:
οὐραγίαν
οὐραγοῦντες
οὐραί
οὐραῖς
οὐράν
οὐρανέ
οὐράνιον
οὐράνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: celestial, heavenly
 • Forms:
οὐρανίου
οὐρανίους
οὐρανίῳ
οὐρανίων
οὐρανόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from heaven, from the direction of heaven
οὐρανοί
οὐρανοῖς
οὐρανόν
οὐρανός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: air, heaven, sky
 • Forms:
οὐρανοῦ
οὐρανούς
οὐρανῷ
οὐρανῶν
οὐράς
οὐρᾶς
οὐρέω
 • Meaning: to urinate
 • Forms:
  • οὐροῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • οὐρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
οὔριον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: οὔριος
οὔριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: with a fair wind; of or for urine
 • Forms:
  • οὔριον Adj: Nom/Acc Sing Neut
οὖρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: urine
οὐροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc/Neut
 • Root: οὐρέω
οὐρῶν
 • Parse #1: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: οὐρά
 • ----------
 • Parse #2: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: οὐρέω
οὖς
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ear
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMοὖςὦτα
GENὠτόςὤτων
DATὠτίὠσί(ν)
ACCοὖςὦτα
οὕς
 • Parse:
  • Relative Pronoun: Acc Plur Masc
  • Also see: οὖς
 • Root: ὅς
οὖσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔσαις
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Fem
 • Meaning: to be
 • Root: εἰμί
οὖσαν
 • Parse: Part: Pres Acc Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔσῃ
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὔσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: εἰμί
οὖσι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
οὐσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: owned property, wealth, goods, substance, estate
 • Forms:
οὐσίαν
οὐσίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: οὐσία
οὖσιν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἰμί
οὐσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: εἰμί
οὔτ’
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: neither... nor
 • Root: οὔτε
οὔτε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • neither, nor
  • not yet
  • nothing, none
οὗτινος
οὗτοι
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: οὗτος
οὗτος
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning: this

  οὗτος δή
  this and no other

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMοὗτος
οὑτοσί
αὕτητοῦτο
τοῦτ᾿
GENτούτου
αὑτοῦ
ταύτης
αὑτῆς
ταυτησί
τούτου
DATτούτῳ
αὑτῷ
ταύτῃ
αὑτῇ
τούτῳ
αὑτῷ
ACCτοῦτον
αὑτόν
τοῦον
ταύτην
αὑτήν
τοῦτο
τοῦτ᾿
Dual
 MascFemNeut
NOMτούτωτούτωτούτω
GENτούτοιντούτοιντούτοιν
DATτούτοιντούτοιντούτοιν
ACCτούτωτούτωτούτω
Plural
 MascFemNeut
NOMοὗτοιαὗταιταῦτα
GENτούτων
αὑτῶν
DATτούτοις
αὑτοῖς
ταύταις
ταύτῃσι
τούτοις
αὑτοῖς
ACCτούτους
αὑτούς
ταύταςταῦτα
ταῦθ᾿
ταῦτ᾿
οὑτοσί
οὕτω
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • referring to what preceded: so, thus, consequently, accordingly
  • referring to what follows: in this way, as follow, likewise
  • denoting degree: so (great)
  • without further ado, just, simply
  • with a correlative word:

   καθάπερ... οὕτως
   just as... so
   (Rom. 12:4f; 1Cor 12:12; 2Cor 8:11)

   καθὼς... οὕτως
   just as (even as)... so
   (Luke 11:30; 17:26; John 3:14; 12:50; 14:31; 15:4; 2Cor 1:5; 10:7; Col 3:13; 1Thess 2:4)

   ὡς... οὕτως
   as... so
   (Isa 53:7; Act 8:32; 23:11; Rom 5:15, 18; 1Cor 7:17a; 2Cor 7:14)

   ὡσπερ... οὕτως
   as... so
   (Matt 12:40; 13:40; Luke 17:24; John 5:21, 26; Rom 5:12, 19, 21; 6:4)

   καθ᾿ ὅσον... οὕτως
   according as... so
   (Heb 9:27f)

   ὃν πρόπον... οὕτως
   according to the manner which... so
   (2Tim 3:8)

 • Forms:
  • οὕτως Adverb
οὕτως
οὐχ
 • Parse: Neg. particle
 • Root: οὐ
οὐχί
 • Parse: Neg. particle
 • Meaning:
  • not indeed, no, not
  • surely it is the case that...?