μωκάομαι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • to do something in jest
  • to mimic, ridicule, object of scorn
 • Forms:
  • μεμωκημένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
μωκός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a mocker, scorner
 • Forms:
μώλωπα
μώλωπες
μώλωπι
μώλωπος
μώλωψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: welt, bruise, weal, wound, stripe (caused by the blow of a whip)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMμώλωψμώλωπες
GENμώλωποςμωλωπῶν
DATμώλωπιμώλωψί
ACCμώλωπαμώλωπας
μωμάομαι
 • Meaning:
  • to judge to be unacceptable (because it is blemished or reproachable)
  • to blame, censure, find fault with
  • to discredit
 • Forms:
  • μεμωμημένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • μωμηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μωμησαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
  • μωμήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • μωμήσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
μωμηθῇ
μωμησαμένους
μωμήσεται
μωμήσηται
μωμητά
μωμητός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • deserving of reproach
  • blamed, guilty
 • Forms:
  • μωμητά Adj: Nom/Acc Plur Neut
μῶμοι
μῶμον
μῶμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • blame, public reproach, disgrace
  • defect, blemish, flaw, blot, disgraceful person
μωμοσκοπεῖται
μωμοσκοπέομαι
 • Meaning: to examine for blemishes, inspect
 • Forms:
  • μωμοσκοπεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • μωμοσκοπηθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
μωμοσκοπηθέν
μώμου
μωρά
μωραί
μωραίνω
 • Meaning:
  • to make foolish, show to be foolish
  • to declare foolish
  • to act foolishly
  • to make tasteless, become tasteless, insipid
 • Forms:
  • μωραίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐμώρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐμωράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐμωράνθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐμωράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • μωρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • μωρανθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • μωρανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
μωραίνων
μωραῖς
μωρανθῇ
μωρανθῇς
μωρανθήσεται
μωράς
μωρέ
μωρεύω
 • Meaning: to be a fool
 • Forms:
  • μωρεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
μωρεύων
μωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foolishness, folly, stupidity, silliness, i.e., absurdity
 • Forms:
μωρίᾳ
μωρίαν
μωρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: μωρία
μωροί
μωρολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: foolish talking, dirty jokes, silly talk, i.e., buffoonery
 • Forms:
μωρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: μωρός
μωρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • foolish, dull, stupid, absurd
 • Substantival Meaning:
  • Person: fool, dullard, idiot, moron, blockhead, ignoramus
  • Condition: foolishness, stupidity, absurdity, idiocy, ignorance, morally heedless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMμωρός
μῶρος
μωράμωρόν
GENμωροῦμωρᾶςμωροῦ
DATμωρῷμωρᾷμωρῷ
ACCμωρόν
μῶρον
μωράνμωρόν
VOCμωρέμωρέμωρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMμωροί
μῶροι
μωραίμωρά
GENμωρῶν
DATμωροῖςμωραῖςμωροῖς
ACCμωρούςμωράςμωρά
μωροῦ
μωρῷ
μωρῶν
μωρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: foolishly