μετοικεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • exile, banishment, diaspora, expulsion
  • act of living somewhere that is not one's normal residence
  • a change of abode, i.e., (esp.), expatriation
  • colony of expatriates
  • a deportation, migration, removal (from one place to another)
 • Forms:
μετοικεσίᾳ
μετοικεσίαν
μετοικεσίας
μετοικέω
 • Meaning:
  • to move to a different place of residence
  • to migrate, change one's dwelling place
 • Forms:
  • μετῴκηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
μετοικία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • resettling
  • act of moving to a new residence, change of abode
  • exile, removal, migration, banishment, deportation, expulsion, captivity
 • Forms:
μετοικίᾳ
μετοικίαν
μετοικίας
μετοικίζω
 • Meaning:
  • to deport, resettle, lead settlers to another abode, carry away, remove into
  • to transfer as a settler or captive, i.e colonize or exile
 • Forms:
  • μετοικισθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
  • μετοικιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • μετοικίσαι Verb: Aor Act Infin
  • μετοικιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • μετῴκισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • μετῴκισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • μετῴκισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μετῴκισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μετῳκίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
μετοικιοῦσι, μετοικιοῦσιν
μετοικίσαι
μετοικιῶ
μέτοικον
μέτοικος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: changing one's abode, emigrating and settling elsewhere
μετοπωρινοί
μετοπωρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • autumnal
 • Substantival Meaning:
  • autumn
 • Meaning:
 • Forms:
  • μετοπωρινοί Adj: Nom Plur Masc
μετουσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • participation, partnership, communion
  • act of enjoying
 • Forms:
μετουσίαν
μετοχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sharing, fellowship, participation
 • Forms:
μετοχῇ
μέτοχοι
μετόχοις
μέτοχον
μέτοχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • sharing, participating
  • implicated in something
 • Substantival Meaning:
  • an associate, companion
  • fellow, partaker, partner
  • participant, i.e., (as noun) a sharer
μετόχους