μασανα, μασαναί
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: the second quarter
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Chron 34:22
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μασάομαι
 • Meaning: to bite, chew
 • Forms:
  • ἐμασῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
μασενα
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: Masena, second quarter
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 22:14
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μασμαρώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: snuffers, trimmers
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Jer 52:19 (LXX) 52:18 (MT); See also 1Kings 7:50; 2Kings 12:13
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μασομελ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: from the left side, in the north, on the left hand
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Josh 19:27
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

μασσάομαι
 • Meaning: to gnaw, chew
 • Forms:
  • ἐμασσῶντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
μάσσω
 • Meaning: to knead dough, press into a mould, work with the hands
μάστιγα
μάστιγας
μάστιγες
μάστιγι
μάστιγξιν
μαστιγοῖ
μαστιγοῖς
μάστιγος
μαστιγούμενα
μαστιγούμενος
μαστιγουμένου
μαστιγοῦσίν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: μαστιγόω
μαστιγόω
 • Meaning:
  • to scourge, flog, whip, beat with a whip
  • to punish, chastise
  • to afflict, torment, mistreat
 • Forms:
Present
 • μαστιγοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • μαστιγοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • μαστιγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μαστιγούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • μαστιγοῦσίν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • μαστιγοῦσίν Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • μαστιγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
Imperfect
 • ἐμαστίγου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐμαστίγουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐμαστίγουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • μαστιγωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • μαστιγώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • μαστιγώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • μαστιγώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐμαστιγώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐμαστίγωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐμαστίγωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐμαστίγωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • μαστιγωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • μαστιγωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • μαστιγῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • μαστιγώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
Perfect
 • μεμαστιγωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • μεμαστιγωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • μεμαστιγωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • μεμαστίγωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • μεμαστίγωσαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
μαστιγωθείς
μαστιγωθῇς
μαστιγωθήσονται
μαστίγων
μαστιγῶσαι
μαστιγώσαντες
μαστιγώσει
μαστιγώσετε
μαστιγώσουσι, μαστιγώσουσιν
μαστίζειν
μαστιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: μαστίζω
μαστίζω
 • Meaning: to scourge, whip, flog, lash, beat with a whip
 • Forms:
  • ἐμάστιξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • μαστίζειν Verb: Pres Act Infin
  • μαστιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • μαστίξαι Verb: Aor Act Infin
μάστιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • literally: a whip (i.e., the Roman flagellum for criminals), lash
  • figuratively: torment, suffering, plague, disease, scourge
 • Forms:
μαστίξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: μαστίζω
μάστιξιν
μαστοί
μαστοῖς
μαστός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chest, female breast
 • Forms:
μαστοῦ
μαστούς
μαστῶδες
μαστώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: rounded, breast-shaped
 • Forms:
  • μαστῶδες Adj: Nom/Acc Plur Neut
μαστῶν