κομᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κομάω
κόμαι
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: κόμη
κόμας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κόμη
κομάω
 • Meaning: to wear long hair, let one's hair grow long, have long hair, wear tresses of hair
 • Forms:
  • κομᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
κόμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • hair (of the head), long hair, curly hair, scalp
  • luminous tail of a comet
 • Forms:
κόμην
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: κόμη
κόμης
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: κόμη
κομιδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care, attendance
  • carriage (for transporting supplies)
  • supremely, exceedingly
 • Forms:
κομιδῇ
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κομιδή
 • ----------
 • Parse #2: Adverb
 • Meaning:
  • in every respect, entirely, without exception
κομιεῖσθε
κομιεῖται
κομίζεσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • Verb: Imperfect Mid/Pass 2nd Plur
 • Root: κομίζω
κομιζόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: κομίζω
κόμισον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κομίζω
κομίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομίζουσιν
κομίζω
 • Active Meaning:
  • to carry off (plunder from war)
  • to go and bring, fetch
  • to bring to
  • to receive and accept (a gift)
  • to recover (a pledge)
  • to attain (payment)
  • to sustain, provide for, take care of
 • Middle Meaning:
  • to receive hospitably, entertain
  • to take care of, provide for
  • to incur
  • to take as a wife
  • to get back, recover, save, rescue
  • to carry away (as a prize or booty)
 • Forms:
Present
 • κομιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κομίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κομίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • κομίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
 • κομίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κομιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • κομίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • κομίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κομίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • κομίζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
Imperfect
 • κομίζεσθε Verb: Imperfect Mid/Pass 2nd Plur
Future
 • κομιεῖσθαι Verb: Fut Mid Infin
 • κομίσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • κομιεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • κομιεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κομιοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κομιούμενοι Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • κομιοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κομιοῦντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
 • κομίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κομίσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • κομισθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐκομισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐκόμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκομίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐκομίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐκόμισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κόμισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • κομισάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • κομίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κομίσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • κομίσασθαι Verb: 1Aor Mid Infin
 • κομισάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • κομισώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • κομίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κομίσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • κομίσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • κομίσωμαί Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
Perfect
 • κεκόμισαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • κεκομίσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
κομίζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομιοῦμαι
κομιούμενοι
κομιοῦνται
κομιοῦντας
κόμισαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: κομίζω
κομίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κομίζω
κομισάμενοι
κομίσας
κομίσασα
κομίσασθαι
κομισάσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
 • Root: κομίζω
κομίσεις
κομίσεται
κομίσῃ
κομίσησθε
κομίσηται
κομίσωμαί
κομισώμεθα
κόμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stamp, impression (on a coin)
  • coinage
κόμποις
κόμπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • boast
  • boasting, pomp, vaunt
  • clashing
κόμπῳ
κομφέκτορα
κομφέκτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: executioner
 • Forms:
  • κομφέκτορα Noun: Acc Sing Masc
κομψότερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: begin to improve, convalescent