κατευθικτέω
 • Meaning:
  • to hit exactly
  • to hit with precision
 • Forms:
  • κατευθικτήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
κατευθικτήσας
κατεύθυνα
κατευθύναι
κατευθῦναι
κατεύθυναν
κατευθύναντος
κατευθύνατε
κατεύθυνε
κατευθυνεῖ
κατευθύνει
κατευθύνειν
κατευθυνεῖς
κατεύθυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κατευθύνω
κατευθύνεται
κατευθύνῃ
 • Parse:
  • Verb: Πρεσ Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κατευθύνω
κατευθυνθείησαν
κατευθύνθη
κατευθυνθήσεται
κατευθυνθήτω
κατευθυνομένην
κατεύθυνον
κατευθύνομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to make straight, keep straight, guide right
 • Root: κατευθύνω
κατευθυνομένῃ
κατευθυνομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to make straight, keep straight, guide right
 • Root: κατευθύνω
κατευθύνονται
κατευθύνοντας
κατευθύνοντες
κατευθύνοντος
κατευθυνόντων
κατευθύνουσα
κατευθυνούσης
κατευθυνοῦσιν
κατευθύνω
 • Meaning:
  • Active
   • to make straight, keep straight, guide, direct, straighten fully
   • to move in a straight line
   • to prosper
   • to cause to prosper
   • to succeed (in doing something)
   • to lead someone straight
   • to cause someone to prosper
   • to render something straight
  • Passive
   • to achieve the end (Ps 140:2)
 • Forms:
Present
 • κατεύθυνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κατευθύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατευθύνειν Verb: Pres Act Infin
 • κατευθύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατευθυνομένῃ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Fem
 • κατευθύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατευθύνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κατευθύνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατευθύνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κατευθυνόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κατευθύνουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κατευθυνοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατευθύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατεύθυνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κατευθυνεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατευθυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • κατευθυνεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • κατεύθυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεύθυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατευθῦναι Verb: Aor Act Infin
 • κατευθύναι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • κατεύθυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατευθύναντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • κατευθύνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κατευθύνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατεύθυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατευθυνούσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • κατευθυνθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • κατευθύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατευθυνθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κατευθύνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατηύθυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατηύθυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατηύθυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • κατευθυνομένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
κατευθύνων
κατευθύνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κατευθύνω
κατευλόγει
κατευλογέω
 • Meaning:
  • to bless, praise, honour
  • to utter words of praise and blessing
 • Forms:
  • κατευλόγει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατευλόγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατευλόγησε, κατευλόγησεν
κατευξάμενος
κατευοδοῖ
κατευοδοῦ
κατευοδουμένῳ
κατευοδοῦνται
κατευοδόω
 • Active Meaning:
  • to lead someone safely and without hindrance
  • to ensure trouble-free completion of
 • Passive Meaning:
  • to prosper, succeed, bring prosperity
 • Forms:
  • κατευοδωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • κατευοδοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατευοδοῦ Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • κατευοδουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
  • κατευοδοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατευοδώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατευοδωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατευοδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
κατευοδώθη
κατευοδωθήσεται
κατευοδωθῆτε
κατευοδώσει
κατευφημέω
 • Meaning: to praise, applaud, extol
 • Forms:
  • κατευφημήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
κατευφημήσαντες
κατευφημήσας
κατευχάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: prayer, vow
 • Root: κατευχή
κατεύχεσθαι
κατευχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prayer, vow
κατευχήν
κατεύχομαι
 • Meaning:
  • to pray earnestly
  • to imprecate (curses on someone)
 • Forms:
  • κατεύχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατευξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc