κατεπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: promise
κατεπαγγέλλομαι
κατέπαιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπαίζω
κατεπαινέσας
κατεπανουργεύσαντο
κατεπάσατο
κατεπάτεις
κατεπατεῖτε
κατεπατήθη
κατεπάτησα
κατεπατήσαμεν
κατεπάτησαν
κατεπάτησε, κατεπάτησεν
κατεπάτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπατέω
κατεπατοῦσαν
κατέπαυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταπαύω
κατέπαυσαν
κατέπαυσας
κατέπαυσε, κατέπαυσεν
κατεπείγω
 • Meaning:
  • to press hard mentally (like a demanding creditor)
  • to harass
  • to press down
  • to depress
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Judg. 5:27
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • κατεπείγοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • κατεπείγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
κατεπείγων
κατεπείρασε, κατεπείρασεν
κατεπέκυψε, κατεπέκυψεν
κατεπένθησαν
κατεπένθησε, κατεπένθησεν
κατέπεσε, κατέπεσεν
κατέπεσον
κατεπέστησαν
κατεπήδησε, κατεπήδησεν
κατέπηξαν
κατέπιε, κατέπιεν
κατεπίθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • very eager, desirous
  • company, companionship
 • Forms:
κατεπικύπτω
 • Meaning: to bow down upon
 • Forms:
  • κατεπέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατεπίομεν
κατέπιον
κατεπλάγησαν
κατέπλευσαν
κατεπόθη
κατεπόθησαν
κατεπόντισε, κατεπόντισεν
κατεπράυνε, κατεπράυνεν
κατεπράχθη
κατεπρονόμευσαν
κατέπτηκεν
κατέπτηχε