κατέλαβε, κατέλαβεν
κατέλαβες
κατελάβεσθε
κατελάβετο
κατελάβομεν
κατελαβόμην
κατέλαβον
κατελάβοντο
κατελάβοσαν
κατελάλει
κατελάλεις
κατελαλήσαμεν
κατελάλησαν
κατελάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταλαλέω
κατελάμπετο
κατελεέω
 • Meaning:
  • to have compassion on
  • to treat with compassion
  • to take pity on
 • Forms:
  • κατελεήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
κατελεήσατε
κατέλειπε, κατέλειπεν
κατελείφθη
κατελείφθημεν
κατελείφθην
κατελείφθησαν
κατέλειψε, κατέλειψεν
κατελήμφθη
κατελήμφθην
κατελήφθη
κατελήφθην
κατελθεῖν
κατελθόντας
κατελθόντες
κατελθόντων
κατελθοῦσα
κατελθών
κατέλιπε, κατέλιπεν
κατέλιπες
κατελίπομεν
κατέλιπον
κατελίποσαν
κατελογίσθη
κατελογίσθης
κατέλυε, κατέλυεν
κατελύθης
κατέλυον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταλύω
κατέλυσα
κατέλυσαν
κατέλυσας
κατέλυσε, κατέλυσεν