κατεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to recognize visually, catch sight of
  • to look down (from a higher location)
 • Note: See καθοράω
 • Forms:
κατείδωλον
κατείδωλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: full of idols, wholly given to idolatry, utterly idolatrous
 • Forms:
  • κατείδωλον Adj: Acc Sing Fem
κατειλημμένα
κατειλημμένη
κατειλημμένην
κατειλημμένοι
κατειλημμένοις
κατείληπται
κατειληφέναι
κατειλήφθη
κατειληφώς
κάτειμι
 • Meaning: (based on εἶμι and infinitive ἰέναι)
  • to come down, go down, get down
 • Forms:
  • κατιών Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατιόντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • κατιόντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
κατείπαντες
κατεῖπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Note: Also see καταλέγω
 • Meaning:
  • to speak against
  • to speak ill of
 • Forms:
  • κατείπαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
κατειργασάμεθα
κατειργάσαντο
κατειργάσασθε
κατειργάσατο
κατειργάσθαι
κατειργάσθη
κατειργασμένης
κατειργάσω
κατείργω
 • Meaning: to shut up, enclose, shut in
 • Forms:
κατείρχθησαν
κατειρωνεύομαι
κατεῖχε, κατεῖχεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: κατέχω
κατείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κατέχω
κατειχόμεθα
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • Root: κατέχω
κατεῖχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: κατέχω