κατεχάλασε, κατεχάλασεν
κατέχεας
κατέχεε, κατέχεεν
κατέχει
κατέχειν
κατέχεις
 • Parse #1: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κατέχω
 • ----------
 • Parse #2: Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Root: κατέχω
κατέχεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταχέω
κατέχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατέχω
κατεχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατέχον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κατέχω
κατέχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: κατέχω
κατέχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κατέχω
κατέχοντες
κατεχόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κατέχω
κατέχουσι, κατέχουσιν
κατεχρήσαντο
κατέχρισε, κατέχρισεν
κατεχρύσωσαν
κατεχρύσωσε, κατεχρύσωσεν
κατέχω
 • Meaning:
  • to hold tight
   • to hold fast, keep (in memory)
   • to hold fast, retain
  • to keep
   • to confine, keep, hold in prison
  • to possess
   • to possess, keep in one's possession
   • to occupy, take into one's possession
  • to restrain
   • to hold down, suppress, seize, overcome
   • to hold back, hold up, hinder, prevent from going away
   • to restrain, check
   • to steady

    ἐξέτεινεν Ὀζὰ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ κατασχεῖν αὐτήν
    Uzzah stretched out his hand on the ark of God to steady it (2Sam 6:6)

  • to be in charge
   • to be responsible for an assigned area

    καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Σαδὼκ
    and by their hand, Sadok was responsible (Neh 3:4)

   • to be bound (by law or disease)
  • to succeed
   • to succeed in (doing something)
  • Nautical:
   • to make for, head for, steer toward
 • Forms:
Present
 • κατέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατέχετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κατέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κατέχειν Verb: Pres Act Infin
 • κατεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κατέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • κατέχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κατέχονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κατέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατεχόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κατέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κατέχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • κατέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κατεχομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • κατεχομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
Imperfect
 • κατεῖχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατείχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατειχόμεθα Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • κατεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεῖχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • καθέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καθέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατασχεθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
Aorist
 • κατασχών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κάτασχε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατασχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • κατασχεθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • κατάσχῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κατάσχωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • κατέσχε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεσχέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέσχοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατέχωμεν
κατέχων
κατεχώρισε, κατεχώρισεν
κατεχωρίσθη