καταψεύδεσθαι
καταψεύδῃ
καταψεύδομαι
καταψευδόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: καταψεύδω
καταψεύδω
 • Active Meaning:
  • to tell lies against (someone)
  • to speak falsely of (someone)
  • to allege falsely against
  • to say falsely, pretend, feign, invent
  • to tell lies, cheat by lies, beguile
 • Passive Meaning:
  • to be falsely reported
  • to be spurious
 • Forms:
  • καταψεύδεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταψεύδῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • καταψεύδομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καταψευδόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
καταψευσμόν
καταψευσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: slander, calumny, defamation
καταψηφίζομαι
 • Meaning: to be enrolled
καταψύξατε
καταψύξῃ
καταψύχω
 • Meaning:
  • to cool off temporarily
  • to cool, cool down, refresh
 • Forms:
  • καταψύχειν Verb: Pres Act Infin
  • καταψύξατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • καταψύξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing