κατατάξουσι, κατατάξουσιν
κατατάσσει
κατατάσσω
 • Meaning:
  • to appoint
  • to draw up in order, arrange
  • to classify
  • to consign (to an undesirable fate)
 • Forms:
  • κατατάσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • κατατάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατατάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατατέτακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατέταξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
κατατάσσων
κατατεινόμενος
κατατείνω
 • Meaning:
  • to stretch, draw tight, snug
  • to abuse, rack, torture
  • to strain, exert, overwork
  • to extend, run straight
  • to strive earnestly
  • to overwork, impose strenuous work on
 • Forms:
  • κατατείνας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατέτεινε Verb: Aor/Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατατείνειν Verb: Pres Act Infin
  • κατατεινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κατατενεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατατενεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κατατέμνω
 • Meaning:
  • to cut in pieces, cut up
  • to lacerate, gash, make an incision
 • Forms:
  • κατατεμοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατατετμημένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατετέμνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
κατατεμοῦσι, κατατεμοῦσιν
κατατενεῖ
κατατενεῖς
κατατέρπου
κατατέρπω
 • Active Meaning:
  • to delight greatly
 • Middle Meaning:
  • to rejoice
  • to enjoy thoroughly
 • Forms Meaning:
  • κατατέρπου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
κατατέτακται
κατατετμημένοι
κατατήκω
 • Meaning:
  • to melt down, melt, dissolve
  • to liquidate
  • to cause to vanish
  • to exterminate, destroy
  • to wear away
 • Forms:
  • κατατήξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
κατατήξεις
κατατίθεσθαι
κατατίθημι
 • Active Meaning:
  • to put down into
  • to set down
  • to realize a goal
  • to lay down
  • to place
  • to replace
  • to expend
 • Middle Meaning:
  • to spend in
  • to testify
  • to assert, aver (in court)
  • to lodge an accusation
  • to grant, do a favour
  • to lay up for memory
 • Passive Meaning:
  • to be established
 • Forms:
  • κατέθεντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατάθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • καταθέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • κατατίθεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • κατέθηκε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατάθες Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
  • κατέθετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • κατέθηκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατατίλλω
 • Meaning:
  • to pull off, pull to pieces
  • to pluck out
 • Forms:
  • κατέτιλα Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατατιτρώσκω
 • Active Meaning:
  • to wound severely
 • Passive Meaning:
  • to be wounded all over
  • to receive deadly wounds
 • Forms:
  • κατετιτρώσκετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
κατατολμᾷ
κατατολμάω
 • Meaning:
  • to behave badly toward
  • to dare, presume
  • to have boldness to (+Infin)
  • to behave recklessly
 • Forms:
  • κατατολμήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • κατετόλμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατατολμᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
κατατολμήσαντας
κατατομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: concision, mutilation, a cutting down (off)
 • Forms:
κατατομήν
κατατοξευθήσεται
κατατοξεῦσαι
κατατοξεύσει
κατατοξεύσουσι, κατατοξεύσουσιν
κατατοξεύω
 • Meaning:
  • to shoot down (with a missile, arrow, spear)
  • to thrust through
  • to strike down with arrows
  • to shoot dead
 • Forms:
  • κατατοξευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • κατατοξεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατατοξεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατατοξεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • κατετόξευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
κατατρέχοντες
κατατρέχοντος
κατατρέχουσιν
κατατρέχω
 • Meaning:
  • to run downward (from an upper level)
  • to race downhill
  • to run down, overtake
  • to pursue
 • Forms:
  • καταδραμών Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατατρέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • κατατρέχοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • κατατρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • κατέδραμε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέδραμον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
κατατρίβω
 • Meaning:
  • to wear out by excessive use
  • to rub down, wear out
  • to have to do with something very frequently
  • to consume, exhaust, waste away
 • Forms:
  • κατατριβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατατρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • κατετρίβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
κατατριβῶσιν
κατατρίψει
κατατρυφάω
 • Meaning:
  • to enjoy, obtain delight from
  • to make merry, delight in, be insolent
 • Forms:
  • κατατρύφησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • κατατρυφήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
κατατρύφησον
κατατρυφήσουσι, κατατρυφήσουσιν
κατατρώγει
κατατρώγω
 • Meaning:
  • eat up, devour
  • to gnaw in pieces
 • Forms:
  • κατατρώγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
κατατυγχάνω
 • Meaning:
  • to hit one's mark
  • to be successful
  • to gain
  • to attain what one was after
 • Forms:
  • κατατύχωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
κατατύχωσιν