καταθαρσέω
 • Meaning: to be encouraged
 • Forms:
  • κατεθάρσησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταθαρσύνω
 • Meaning: to embolden
κατάθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: curse, a cursed thing
 • Forms:
καταθεματίζειν
καταθεματίζω
 • Meaning: to curse; to imprecate
 • Forms:
  • καταθεματίζειν Verb: Pres Act Infin
  • καταναθεματίζειν Verb: Pres Act Infin
καταθέματος
καταθέσθαι
κατάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the act of laying something down, planting
καταθλάσαι
καταθλᾶσθαι
καταθλάω
 • Meaning: to crush into small pieces, pulverize, break
 • Forms:
  • καταθλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατέθλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • καταθλᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
κατάθου
καταθύμια
καταθύμιον
καταθύμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • according to one's mind
  • in the mind or thoughts
 • Substantival Meaning:
  • desires
 • Forms:
  • καταθύμια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • καταθύμιον Adj: Nom/Acc Sing Neut
καταθῦσαι
καταθύω
 • Meaning: to offer, sacrifice