καταδαμάζω
 • Meaning:
  • to subdue
  • to tame, overpower, put under duress
 • Forms:
  • κατεδαμάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
καταδαπανάω
 • Active Meaning:
  • to consume
  • to exhaust the energy and vitality of
  • to wear out
 • Passive Meaning:
  • to be consumed
 • Forms:
  • κατεδαπανήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
καταδεδεμένα
καταδέδεται
καταδεδικασμένος
καταδεδυνάστευνται
καταδείκνυμι
 • Meaning: to discover and make known
καταδεικνύντας
καταδεικνύω
 • Meaning:
  • to introduce, present
  • to discover and reveal
  • to invent, bring into existence
  • to appoint
  • to create, fashion
 • Forms:
  • καταδείξας Part: 1Aor Act Nom Sing Masc
  • κατέδειξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταδείξας
καταδεξαμένους
καταδεξάσθωσαν
καταδέομαι
καταδεσμεύσει
καταδεσμεύσῃς
καταδεσμεύω
 • Meaning:
  • to bind up, bandage
  • Metaphor: to deal with painful consequences of
 • Forms:
  • καταδεσμεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταδεσμεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
καταδέσμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • band, bandage
  • a tie, a magic knot tie
καταδέσμους
καταδέχομαι
 • Meaning:
  • to receive, accept, admit
  • to submit oneself to instruction
  • to be inclined to
  • to submit oneself to direction
 • Forms:
  • καταδεξαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
  • καταδεχόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καταδεξάσθωσαν Verb: Aor Mid Imperative 3rd Plur
καταδεχόμενος
καταδέω
 • Active Meaning:
  • to bind up, bandage, bind securely, tie down
 • Middle/Passive Meaning:
  • to plead, entreat, beg
  • to implore (because of distress) to (someone for help)
 • Forms:
  • καταδεδεμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • καταδέδεται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταδέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • καταδῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • κατάδησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταδήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • κατεδέετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κατεδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • κατεδέθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατεδήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κατεδήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • κατέδησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάδηλον
κατάδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: very clear, obviously plain, far more evident, manifest
 • Forms:
  • κατάδηλον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • κατάδηλον Adj: Acc Sing Masc
καταδῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καταδέω
κατάδησον
καταδήσω
καταδιαιρεῖν
καταδιαιρέω
 • Active Meaning:
  • to divide into two, dissect, cut apart
  • to observe, analyze
  • to make a distinction
 • Middle Meaning:
  • to distribute among themselves
  • to divide
  • to examine in detail, inspect
 • Forms:
  • καταδιαιρεῖν Verb: Pres Act Infin
  • καταδιείλαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • καταδίελε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταδιέλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • καταδιελόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
καταδιείλαντο
καταδίελε
καταδιέλεσθε
καταδιελόντι
καταδικάζετε
καταδικαζομένη
καταδικάζω
 • Meaning:
  • to condemn, pronounce guilty, find guilty
  • to hand down a judgment against (someone)
  • to make a statement to the disadvantage of
 • Forms:
  • κατεδίκασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεδίκασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • καταδεδικασμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • καταδικάσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταδικάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταδικάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • καταδικάσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • καταδικάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • καταδικάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • καταδικασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • καταδικασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • καταδικάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταδικάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • καταδικαζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • καταδικάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατεδικάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
καταδικάζων
καταδικάσαι
καταδικάσεται
καταδικάσῃς
καταδικάσηται
καταδικάσητε
καταδικάσονται
καταδικασθήσῃ
καταδικασθῆτε
καταδικάσωμεν
καταδίκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • condemnation, judgment against
  • sentence pronounced against
 • Forms:
καταδίκην
καταδίκης
καταδίωκε
καταδιώκει
καταδιώκειν
καταδιώκεις
καταδιώκοντες
καταδιωκόντων
καταδιώκω
 • Meaning:
  • to search eagerly, hunt down
  • to pursue closely, persecute
  • to seek after, aim at, search for
  • to chase (someone)
  • to force to move on
  • to accompany permanently
 • Forms:
Present
 • καταδίωκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καταδιώκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταδιώκειν Verb: Pres Act Infin
 • καταδιώκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καταδιώκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταδιωκόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • καταδιώκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • κατεδίωκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεδίωκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • καταδιώξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • καταδιώξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταδιώξοντας Part: Fut Act Acc Plur Masc
 • καταδιώξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταδιώξονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • κατεδίωξας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατεδίωξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατεδίωξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταδίωξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταδιώξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταδιώξω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • καταδιώξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καταδιώξαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • κατεδιώχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • καταδιώξαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
καταδιώκων
καταδιώξαι
καταδιώξαντας
καταδιώξατε
καταδιώξεις
καταδιώξεται
καταδιώξῃς
καταδίωξον
καταδιώξονται
καταδιώξοντας
καταδιώξω
καταδολεσχέω
 • Meaning:
  • to chatter at, weary by chattering, meditate
  • to annoy by chattering
  • to depress by chattering
 • Forms:
  • καταδολεσχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταδολεσχήσει
καταδουλοῖ
καταδουλουμένους
καταδουλοῦνται
καταδουλοῦσθαι
καταδουλόω
 • Meaning: to enslave, reduce to slavery, bring into bondage, oppress
 • Forms:
  • καταδουλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταδουλουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • καταδουλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταδουλοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταδουλωσάμενον Part: Aor Mid Acc Sing Masc
  • καταδουλωσαμένων Part: Aor Mid Gen Plur MFN
  • καταδουλώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • καταδουλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • καταδουλώσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
  • κατεδουλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • κατεδουλώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • κατεδουλώσατο Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Sing
καταδουλωσάμενον
καταδουλωσαμένων
καταδουλώσουσι, καταδουλώσουσιν
καταδουλώσω
καταδουλώσωνται
καταδρομάς
καταδρομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the charge (of an army troop)
  • an inroad, counterattack, raid, a vehement attack, invective
 • Forms:
καταδυναστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: oppression
 • Forms:
καταδυναστείᾳ
καταδυναστείαν
καταδυναστείας
καταδυναστεύει
καταδυναστεύειν
καταδυναστεύετε
καταδυναστευθῆναι
καταδυναστεύομεν
καταδυναστευόμεναι
καταδυναστευομένοις
καταδυναστευομένους
καταδυναστεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to oppress, exercise power over
 • Root: καταδυναστεύω
καταδυναστεύοντας
καταδυναστεύοντες
καταδυναστευόντων
καταδυναστεύουσαι
καταδυναστεύουσιν
καταδυναστεῦσαι
καταδυναστεύσαντες
καταδυναστεύσας
καταδυναστεύσῃ
καταδυναστεύσητε
καταδυναστεύσουσι, καταδυναστεύσουσιν
καταδυναστεύσωμεν
καταδυναστεύω
 • Active Meaning:
  • to oppress, exploit
  • to overpower, prevail against
  • to cause someone unjust hardship
  • to conquer, dominate
  • to cause to submit to one's power and authority
  • to exercise power over, exercise dominion against
 • Passive Meaning:
  • to be enslaved
 • Forms:
Present
 • καταδυναστεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταδυναστεύειν Verb: Pres Act Infin
 • καταδυναστεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καταδυναστεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • καταδυναστευόμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • καταδυναστευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καταδυναστεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καταδυναστεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταδυναστεύουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • καταδυναστεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • κατεδυνάστευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεδυνάστευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • καταδυναστεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • καταδυναστευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταδυναστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταδυναστεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καταδυναστεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταδυναστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταδυναστεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • καταδυναστεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κατεδυνάστευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατεδυνάστευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεδυνάστευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατεδυνάστευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • καταδεδυνάστευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταδύσει
καταδύσεις
καταδύσεται
κατάδυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a haunt for secret meetings
  • a retreat, hiding place, hole
  • a going down into, descent
καταδύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταδύω
καταδύω
 • Meaning:
  • to sink, plunge
  • to go down into, sink into, make to sink, dismiss, enter
  • to slink away and lie hidden
  • to cause to sink, cause to go down
 • Forms:
  • καταδύς
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταδῦσαι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Part: Aor Act Dat Sing Fem
   • Part: Aor Act Nom Plur Fem
  • καταδύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • καταδύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • καταδύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταδύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατέδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέδυ Verb: Aor Act Ind 3rd Sing