ηὔγει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: αὐγέω
ηὐγμένος
ηὐγμένου
ηὐδόκησα
ηὐδόκησας
ηὐδόκησε, ηὐδόκησεν
ηὐδόκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐδοκέω
ηὐθύνθη
ηὐκαίρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐκαιρέω
ηὐλαβήθη
ηὐλήσαμεν
ηὐλίζετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αὐλίζω
ηὐλιζόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αὐλίζω
ηὐλίζοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αὐλίζω
ηὐλίσθη
ηὐλίσθην
ηὐλίσθησαν
ηὐλόγει
ηὐλογήθη
ηὐλόγηκα
ηὐλόγηκας
ηὐλογημένοις
ηὐλογημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: εὐλογέω
ηὐλογημένος
ηὐλόγησα
ηὐλόγησαν
ηὐλόγησε, ηὐλόγησεν
ηὐλόγουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὐλογέω
ηὔλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to play on the flute
 • Root: αὐλέω
ηὐξάμην
ηὔξανε, ηὔξανεν
ηὔξατο
ηὐξήθη
ηὐξήθην
ηὐξήθησαν
ηὔξηκα
ηὔξημαι
ηὐξημένος
ηὔξησα
ηὔξησε, ηὔξησεν
ηὔξω
ηὐπόρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to prosper, thrive
 • Root: εὐπορέω
ηὐπορεῖτο
ηὑρέθη
ηὑρέθην
ηὑρέθησαν
ηὕρηκα
ηὕρημαι
ηὑρήσω
ηὑρίσκετο
ηὕρισκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: εὑρίσκω
ηὐτομόλησα
ηὐτομόλησαν
ηὗρον
ηὐφραίνεσθε
ηὔφραναν
ηὔφρανας
ηὔφρανε, ηὔφρανεν
ηὐφράνθη
ηὐφράνθημεν
ηὐφράνθην
ηὐφράνθησαν
ηὐχαρίστησα
ηὐχαρίστησαν
ηὐχαρίστουν
ηὔχετο
ηὐχόμην
ηὔχοντο