ἦχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἤχει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἠχέω
ἠχεῖν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἠχέω
ἠχέω
 • Meaning:
  • to make a sound
  • to reverberate
  • to roar, sound, make a loud noise, ring out
  • to cause to make a sound
 • Forms:
  • ἠχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἤχει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἠχήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἠχήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἠχῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἤχησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤχησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠχήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἠχοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • ἠχούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἠχῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἠχοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
ἠχῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἠχέω
ἤχησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἠχέω
ἠχήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἠχέω
ἠχήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἠχέω
ἤχησεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἠχέω
ἠχήσουσι, ἠχήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἠχέω
ἤχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἤχθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἤχθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἤχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἤχθραναν
ᾐχμαλωτεύθη
ᾐχμαλωτεύθησαν
ᾐχμαλωτευμένοι
ᾐχμαλώτευσαν
ᾐχμαλώτευσας
ᾐχμαλωτεύσατε
ᾐχμαλωτεῦσθαι
ἠχμαλώτευσε, ᾐχμαλώτευσεἠχμαλώτευσεν, ᾐχμαλώτευσεν
ᾐχμαλώτευται
ᾐχμαλωτίκασιν
ᾐχμαλώτιζε
ᾐχμαλώτισαν
ᾐχμαλώτισε, ᾐχμαλώτισεν
ᾐχμαλωτίσθην
ἦχοι
ἦχον
 • Parse #1: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: ἦχος
 • ----------
 • Parse #2: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • noise, sound, roar, bang, boom

   ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχους
   their memory perished with a bang (Ps 9:6)

  • report, news, fame

   ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ
   the report about him was spreading (Luke 4:37)

 • Forms:
  • ἠχοῦς Alternate form for ἤχους (Acc Plur Masculine)
ἤχου
ἠχοῦντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ἠχέω
ἤχους
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc/Neut
 • Root: ἦχος
ἠχοῦς
 • Parse #1: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: ἦχος
 • ----------
 • Parse #2: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: ἠχώ
ἠχοῦσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: ἠχέω
ἠχούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ἠχέω
ἠχρειώθησαν
ἠχρείωκαν
ἠχρειωμένας
ἠχρεώθησαν
ἠχώ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ringing sound, echo
ἤχῳ
ἠχῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἠχέω