γέμει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: γέμω
γέμειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: γέμω
γέμετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: γέμω
γεμίζεσθαι
γεμίζω
 • Meaning:
  • to load
  • to fill, be full, fill entirely
 • Forms:
  • γεμίσαι Verb: Aor Act Infin
  • γεμίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • γεμίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • γεμισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • γεμίζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγέμισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγέμισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγεμίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
γεμίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: γεμίζω
γεμίσας
γεμίσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: γεμίζω
γεμίσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: γέμω
γεμισθῇ
γέμον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: γέμω
γέμοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: γέμω
γέμοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: γέμω
γεμόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: γέμω
γέμουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: γέμω
γεμούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: γέμω
γέμουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: γέμω
γέμω
 • Meaning: to be full, load, swell out
 • Forms:
Present
 • γεμίσῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • γέμετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • γέμοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • γέμει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • γέμειν Verb: Pres Act Infin
 • γέμον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • γέμοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • γέμοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • γεμόντων Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • γέμουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • γεμούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • γέμουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἔγεμε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔγεμον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔγεμον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist