ἐξέταζε
ἐξετάζει
ἐξετάζεις
ἐξετάζετε
ἐξεταζόμενος
ἐξετάζω
 • Meaning:
  • to scrutinize, examine well, inquire, investigate
  • to question, examine (someone)
 • Forms:
  • ἐξητάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξετάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξετάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐξετάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐξετάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐξετάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐξέταζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐξετάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐξεταζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξήτασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐξήτασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐξετασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐξετάθη
ἐξετάθησαν
ἐξετάραξαν
ἐξετάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξετάζω
ἐξετάσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to examine well
 • Root: ἐξετάζω
ἐξετάσατε
ἐξετάσει
ἐξετάσεως
ἐξετάσῃς
ἐξετασθήσεται
ἐξέτασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a close examination, scrutiny, test, review
ἐξετασμοί
ἐξετασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • examination, inquiry, searching, trial
  • investigation
ἐξετασμῷ
ἐξεταστέον
ἐξεταστέος
 • Parse: Verbal Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: careful scrutiny, one must scrutinize
ἐξετάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐξετάζω
ἕξετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐξετέθη
ἐξέτεινα
ἐξέτειναν
ἐξέτεινας
ἐξετείνατε
ἐξέτεινε, ἐξέτεινεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκτείνω
ἐξετείνετε
ἐξέτεινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκτείνω
ἐξετέλεσε, ἐξετέλεσεν
ἐξέτεμε, ἐξέτεμεν
ἐξετηκόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐκτήκω
ἐξέτηξα
ἐξέτηξας
ἐξέτηξε, ἐξέτηξεν
ἐξετίθετο
ἐξέτιλε, ἐξέτιλεν
ἐξετίλη
ἐξέτιλλε
ἐξετίναξα
ἐξετίναξαν
ἐξετίναξε, ἐξετίναξεν
ἐξετινάχθην
ἐξετόπησε, ἐξετόπησεν
ἐξετόπιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκτοπίζω
ἐξετράπησαν
ἐξέτρεφον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκτρέφω
ἐξετρίβησαν
ἐξέτριψα
ἐξέτριψαν
ἐξέτριψας
ἐξέτριψε, ἐξέτριψεν
ἐξετυφλοῦντο
ἐξετύφλωσε, ἐξετύφλωσεν