ἐξεπείρασαν
ἐξεπειράσασθε
ἐξεπειράσατε
ἐξεπέμφθη
ἐξέπεμψα
ἐξέπεμψαν
ἐξέπεμψε, ἐξέπεμψεν
ἐξεπέρασε, ἐξεπέρασεν
ἐξέπεσαν
ἐξεπέσατε
ἐξέπεσε, ἐξέπεσεν
ἐξέπεσον
ἐξεπέτασα
ἐξεπέτασαν
ἐξεπέτασε, ἐξεπέτασεν
ἐξεπετάσθη
ἐξεπετάσθησαν
ἐξεπήδησαν
ἐξεπήδησε, ἐξεπήδησεν
ἐξεπήδων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκπηδάω
ἐξεπιάομαι
 • Meaning: to squeeze out, wring out
 • Forms:
  • ἐξεπίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐξεπίασε, ἐξεπίασεν
ἐξέπιες
ἐξεπίεσα
ἐξεπικραίνω
 • Meaning: to sharpen
 • Forms:
  • ἐξεπίκραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐξεπίκραναν
ἐξέπιον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκπίνω
ἐξεπίτηδες
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on purpose
ἐξεπλάγησαν
ἐξέπλει
ἐξεπλεύσαμεν
ἐξέπληξε, ἐξέπληξεν
ἐξεπληρώσαμεν
ἐξεπλήσσετο
ἐξεπλήσσοντο
ἐξέπνευσε, ἐξέπνευσεν
ἐξεποίει
ἐξεποίησε, ἐξεποίησεν
ἐξεπολέμει
ἐξεπολέμησαν
ἐξεπολιόρκησε, ἐξεπολιόρκησεν
ἐξεπολιόρκουν
ἐξεπολίτευσε, ἐξεπολίτευσεν
ἐξεπορεύεσθε
ἐξεπορεύετο
ἐξεπορευόμην
ἐξεπορεύοντο
ἐξεπορεύου
ἐξεπόρνευσαν
ἐξεπόρνευσας
ἐξεπόρνευσε, ἐξεπόρνευσεν
ἐξέπτησαν
ἐξεπτύσατε