εὐειδεῖς
εὐειδέσταται
εὐειδέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of εὐειδής
 • Meaning: most beautiful, most handsome
εὐειδεστάτου
εὐειδέστεροι
εὐειδέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of εὐειδής
 • Meaning: more beautiful, more handsome
εὐειδῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: beautiful
 • Root: εὐειδής
εὐειδής
εὐεκτοῦντα
εὐείκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tractably, docile, easily controlled
εὐεκτεῖν
εὐεκτέω
 • Meaning:
  • to be in good health
  • to be in good physical condition
 • Forms:
  • εὐεκτεῖν Verb: Pres Act Infin
εὐέλπιδας
εὐέλπιδες
εὔελπις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • of good hope, hopeful, cheerful, sanguine
  • full of hope
  • offering good prospect, promising
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὔελπιςεὔελπι
GENεὐέλπιδος
DATεὐέλπιδι
ACCεὔελπινεὔελπι
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐέλπιδεςεὐέλπιδα
GENεὐελπίδων
DATεὐέλπισι
ACCεὐέλπιδαςεὐέλπιδα
εὐεξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a good habit of body, good state of health, high health, soundness, good physical condition
 • Forms:
εὐεξίᾳ
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
  • Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: good health
 • Root: εὐεξία
εὐεργεσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Disposition and Action:
   • kind nature, kindness
   • the act of doing good, well-doing
  • Result:
   • kind deeds
   • benefit, good deed done, beneficence, kindness
 • Forms:
εὐεργεσίᾳ
εὐεργεσίαι
εὐεργεσίαις
εὐεργεσίαν
εὐεργεσίας
εὐεργεσιῶν
εὐεργέται
εὐεργέταις
εὐεργέτας
εὐεργετεῖ
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Meaning: to do good, benefit
 • Root: εὐεργετέω
εὐεργετεῖν
εὐεργετεῖς
 • Parse: Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to do good, benefidt
 • Root: εὐεργετέω
εὐεργετέω
 • Meaning:
  • to do good, benefit, be philanthropic, be a benefactor
  • to show kindness to
 • Forms:
  • εὐεργετούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • εὐεργετεῖν Verb: Pres Act Infin
  • εὐεργετημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
  • εὐεργετήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • εὐεργετηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • εὐεργετήσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
  • εὐεργετήσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
  • εὐεργετήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • εὐεργετοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • εὐεργετούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • εὐεργετῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • εὐηργέτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
εὐεργετηθείς
εὐεργετήθησαν
εὐεργετηθήσονται
εὐεργέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a service done, kindness, benefit
  • beneficial deed to someone else
 • Forms:
εὐεργετημάτων
εὐεργετημένους
εὐεργέτῃ
εὐεργετήματα
εὐεργέτην
εὐεργέτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • benefactor
  • a worker of good, i.e., a philanthropist
 • Forms:
εὐεργετήσαντα
εὐεργετήσαντι
εὐεργετήσας
εὐεργετῆται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be a benefactor
 • Root: εὐεργετέω
εὐεργετικόν
εὐεργετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • productive of benefit
  • beneficent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMεὐεργετικόςεὐεργετικήεὐεργετικόν
GENεὐεργετικοῦεὐεργετικῆςεὐεργετικοῦ
DATεὐεργετικῷεὐεργετικῇεὐεργετικῷ
ACCεὐεργετικόνεὐεργετικήνεὐεργετικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMεὐεργετικοίεὐεργετικαίεὐεργετικά
GENεὐεργετικῶνεὐεργετικῶνεὐεργετικῶν
DATεὐεργετικοῖςεὐεργετικαῖςεὐεργετικοῖς
ACCεὐεργετικούςεὐεργετικάςεὐεργετικά
εὐεργετούμενοι
εὐεργετοῦντες
εὐεργετοῦντι
εὐεργετούντων
εὐεργετῶν