ἐπιζάω
 • Meaning:
  • to outlive, survive
  • to live beyond expectation
 • Forms:
  • ἐπέζησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιζήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐπιζεύγνυμι
 • Meaning:
  • to bind upon, join at the top, link upon, yoke upon, add to
  • to add on (to what has already been said)
 • Forms:
  • ἐπιζεύξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
ἐπιζεύξαντες
ἐπιζήμιον
ἐπιζήμιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • bringing loss upon, hurtful, prejudicial
 • Substantival Meaning:
  • fine, punishment
 • Forms:
ἐπιζήσας
ἐπιζητεῖ
ἐπιζητεῖς
ἐπιζητεῖτε
ἐπιζητέω
 • Meaning:
  • to search for, seek after (someone), hunt for
  • to inquire, want to know (something), investigate
  • to discuss, debate, dispute
  • to question, interrogate
  • to seek to obtain
  • to strive for
  • to pursue (good sense: as object of devotion or care)
  • to demand, desire, crave, wish for
  • to require
 • Forms:
Present
 • ἐπιζητῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἐπιζητουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἐπιζητεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιζητεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιζητεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιζητοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐπιζητουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπιζητούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐπιζητοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιζητοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
Imperfect
 • ἐπεζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπεζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιζητήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπιζητήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπιζητήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπεζητήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεζήτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεζήτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιζητῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιζητήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιζητήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιζήτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιζητήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐπιζητήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἐπιζητηθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • Meaning: to search for, seek after
 • Root: ἐπιζητέω
ἐπιζητῆσαι
ἐπιζητήσαντες
ἐπιζητήσας
ἐπιζητήσατε
ἐπιζητήσομεν
ἐπιζήτησον
ἐπιζητήσουσι, ἐπιζητήσουσιν
ἐπιζητήσωμεν
ἐπιζητήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιζητέω
ἐπιζητοῦμεν
ἐπιζητουμένη
ἐπιζητουμένων
ἐπιζητοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to seek after, wish for
 • Root: ἐπιζητέω
ἐπιζητούντων
ἐπιζητοῦσα
ἐπιζητοῦσι, ἐπιζητοῦσιν
ἐπιζητῶ
ἐπιζητῶν