ἐπιπαραγίνομαι
 • Meaning:
  • to arrive on the scene
  • to arrive to assail
 • Forms:
  • ἐπιπαρεγένετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐπιπαρεγένετο
ἐπιπαρεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put in beside, put in between, insert
 • Note: Like παρεμβάλλω
ἐπιπέμπει
ἐπίπεμπτον
ἐπίπεμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one-fifth, 20 per cent (of something)
 • Forms:
  • ἐπίπεμπτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἐπίπεμπτον Adj: Acc Sing Masc
ἐπιπέμπω
 • Meaning:
  • to send upon, send against
  • to send after, send again
  • to cause to go against someone
  • to bestow
  • to let loose upon
 • Forms:
  • ἐπιπέμπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιπέμψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιπέμψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐπιπέμψαι
ἐπιπέμψας
ἐπιπεπτώκασιν
ἐπιπεπτώκει
ἐπιπέπτωκεν
ἐπιπεπτωκός
ἐπιπεσεῖν
ἐπιπεσεῖται
ἐπιπέσῃ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιπίπτω
ἐπιπέσοι
ἐπιπεσόντες
ἐπιπεσών
ἐπιπέτομαι
 • Meaning: to fly upon
 • Forms:
  • ἐπιπτάς Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐπιπίπτει
ἐπιπίπτειν
ἐπιπίπτετε
ἐπιπίπτῃ
ἐπιπίπτοντες
ἐπιπίπτω
 • Meaning:
  • to fall upon, attack, launch a surprise attack
  • to thrust oneself
  • to fall into, fall on, fall over
  • to happen (with overwhelming force)
  • to lie on, press upon
  • to fall accidentally
  • to embrace (with affection)
  • to seize (capture)
 • Forms:
Present
 • ἐπιπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιπίπτειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιπίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιπίπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιπίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιπίπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπέπιπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπιπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐπέπεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιπέσοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπιπεσόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιπεσών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
Perfect
 • ἐπιπεπτώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιπεπτώκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιπέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιπεπτωκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
ἐπιπίπτων
ἐπιπλέοντα
ἐπιπλέω
 • Meaning: to sail upon
ἐπιπλήξεως
ἐπιπλήξῃς
ἐπίπληξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rebuke, reproof, blame
  • act of rebuking
  • discipline
 • Forms:
ἐπιπληρόω
 • Meaning: to fill up (again)
 • Forms:
  • ἐπεπληροῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεπλήρωτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπιπλήσσω
 • Meaning:
  • to rebuke
  • to chastise, i.e., (with words)
  • to reprove
 • Forms:
  • ἐπιπλήξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐπιπνέω
 • Meaning: to breathe upon, blow upon
ἐπιποθεῖ
ἐπιποθεῖτε
ἐπιποθέω
 • Meaning:
  • to long for, yearn after, desire earnestly, lust
  • to dote upon, i.e., intensely crave possession
  • to display (protective, caring) affection
 • Forms:
  • ἐπεπόθουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπεπόθουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεπόθησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεπόθησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπιποθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιποθεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιποθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιποθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιποθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιποθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιποθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιποθοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐπιποθούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • ἐπιποθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐπιποθῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐπιποθῆσαι
ἐπιποθήσατε
ἐπιποθήσεις
ἐπιποθήσῃς
ἐπιπόθησι, ἐπιπόθησιν
ἐπιπόθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • earnest (vehement) desire
  • a longing for
ἐπιποθήσω
ἐπιποθήτη
ἐπιποθήτην
ἐπιπόθητοι
ἐπιπόθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longed for, desired; yearned upon, i.e., greatly loved
 • Forms:
  • ἐπιποθήτη Adj: Nom Sing Fem
  • ἐπιποθήτην Adj: Gen Sing Fem
  • ἐπιπόθητοι Adj: Nom Plur Masc
ἐπιποθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great desire; intense longing
 • Forms:
ἐπιποθίαν
ἐπιποθοῦντες
ἐπιποθούντων
ἐπιποθῶ
ἐπιποθῶν
ἐπίποκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: covered with wool
ἐπιπολάζω
 • Meaning: to come to the surface, float
 • Forms:
  • ἐπεπόλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιπόλαιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: prominent (men)
 • Forms:
  • ἐπιπολαίως Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἐπιπολαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: obviously, manifestly
ἐπιπολύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: to a great extent, generally
ἐπιπομπάς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: punishment, visitation
 • Root: ἐπιπομπή
ἐπιπομπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: punishment, visitation
ἐπίπονον
ἐπίπονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: labourious, hard, painful, toilsome
 • Forms:
ἐπιπονώτατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: most painful
 • Root: ἐπίπονος
ἐπιπορεύεσθαι
ἐπιπορεύομαι
 • Meaning:
  • to travel to, march to, march over, come upon
  • to journey further, i.e., travel on (reach)
  • to adhere to
 • Forms:
  • ἐπιπορεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπιπορευομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐπιπορευομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
  • ἐπιπορευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
  • ἐπιπορευσαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
ἐπιπορευομένη
ἐπιπορευομένους
ἐπιπορευομένων
ἐπιπορευσαμένη
ἐπίπρασκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πιπράσκω
ἐπιπρέπω
 • Meaning: to be becoming, suit, go well with (someone or something)
ἐπιπροβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw forward
ἐπιπροσβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to strike, dash against
 • Note: Like προσβάλλω
ἐπιπροσθέω
 • Meaning: to be before, be ahead of another, eclipse
ἐπιπροσθῶσιν
ἐπιπροστίθημι
 • Active Meaning:
  • to add
 • Middle Meaning:
  • gain in addition
 • Concord:

  NT: _
  LXX: _
  Apocrypha: Sir 0:14
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐπιπροσθῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἐπιπτάς
ἔπιπτε, ἔπιπτεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἔπιπτον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω