ἐπίομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: πίνω
ἔπιον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
ἐπιόντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔπειμι
ἐπιόντι
ἐπιοργίζω
 • Meaning: to make very angry
 • Forms:
  • ἐποργισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἐπιορκέω
 • Meaning:
  • to swear falsely
  • to commit perjury, perjure oneself
  • to break one's oath
 • Forms:
  • ἐπιορκήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐπιορκήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιορκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἐπιορκήσας
ἐπιορκήσεις
ἐπιορκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a false oath, false swearing, perjury
 • Forms:
ἐπιόρκοις
ἐπίορκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • perjurious, swearing falsely, giving false testimony under oath
  • perjured, falsely sworn
  • perjurer, perjured person
 • Forms:
ἐπιορκοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to swear falsely; to purger oneself
 • Root: ἐπιορκέω
ἐπιορκοῦσιν
ἐπίοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
ἐπιοῦσα
ἐπιοῦσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the next day
ἐπιούσῃ
ἐπιούσιον
ἐπιούσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • for the coming day, sufficient for the day
  • daily
 • Forms:
  • ἐπιούσιον Adj: Acc Sing Masc