ἐπιγαμβρεύεται
ἐπιγαμβρεῦσαι
ἐπιγάμβρευσαι
ἐπιγαμβρεύσασθε
ἐπιγαμβρεύσει
ἐπιγάμβρευσον
ἐπιγαμβρεύσω
ἐπιγαμβρεύω
 • Active Meaning:
  • to become related by marriage
  • to marry the next of kin
  • to do levirate marriage (a widow must marry her dead husband's brother)
  • to become in-law to (e.g., son-in-law, father-in-law)
 • Middle Meaning:
  • to intermarry
  • to form connection by intermarriage
 • Forms:
  • ἐπεγαμβρεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιγαμβρεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιγάμβρευσαι Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
  • ἐπιγαμβρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιγαμβρεύσασθε Verb: 1Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπιγαμβρεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιγάμβρευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιγαμβρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐπιγαμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • intermarriage
  • relationship formed by marriage
  • additional marriage
 • Forms:
ἐπιγαμίαν
ἐπιγαμίας
ἐπιγεγραμμένα
ἐπιγεγραμμένας
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • Root: ἐπιγράφω
ἐπιγεγραμμένη
ἐπιγέγραπται
ἐπίγεια
ἐπίγειον
ἐπίγειος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: earthly, in earth, terrestrial, worldly
 • Forms:
ἐπιγείου
ἐπιγείῳ
ἐπιγείων
ἐπιγελάσομαι
ἐπιγελάω
 • Meaning:
  • to laugh at, mock, jeer
  • to laugh approvingly at (something)
 • Forms:
  • ἐπεγέλων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπεγέλων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιγελάσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἐπιγεμίζοντας
ἐπιγεμίζω
 • Meaning: to lay a burden on, impose a burden on, lay a load on
 • Forms:
  • ἐπιγεμίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
ἐπιγενόμενος
ἐπιγενομένου
ἐπιγίνομαι
 • Meaning:
  • to be born after
  • to come into being after
  • to come after
  • to draw on, approach
  • Of wind: to freshen, blow, spring up
  • to arrive, come on (e.g, the night has come on)
 • Forms:
  • ἐπιγινομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπιγενομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc
ἐπιγινομένοις
ἐπιγίνωσκε
ἐπιγινώσκει
ἐπιγινώσκειν
ἐπιγινώσκεις
ἐπιγινώσκετε
ἐπιγινωσκέτω
ἐπιγινώσκῃ
ἐπιγινώσκοι
ἐπιγινωσκόμενοι
ἐπιγινώσκονται
ἐπιγινώσκοντες
ἐπιγινώσκουσιν
ἐπιγινώσκω
 • Meaning:
  • to know fully, know clearly, understand, recognize
  • to give recognition
  • to acknowledge the value of
  • to recognize as having a certain status, authority or privilege:
  • to come to know the character and nature of
  • to realize, recognize as a fact
  • to learn, find out, ascertain, determine
  • to find out through inquiry or examination
  • to notice, perceive, learn of
  • to acquire an ability or skill (for doing something)
  • to learn to know (something)
  • to notice the presence of
 • Forms:
Present
 • ἐπιγινώσκονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιγινώσκῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἐπιγινώσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιγινώσκουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιγινώσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιγίνωσκε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιγινώσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιγινώσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιγινώσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιγινώσκετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιγινώσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιγινωσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιγινωσκόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπιγινώσκοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιγινώσκων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπιγίνωσκε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπεγίνωσκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιγνώσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπιγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιγνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιγνωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιγνωσθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιγνώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιγνώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπέγνω Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέγνωμεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπέγνων Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέγνων Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέγνωσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεγνώσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεγνώσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπεγνώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπέγνωτε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιγνοῖ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιγνόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιγνόντων Part: 2Aor Act Gen Plur Masc
 • ἐπιγνούς Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπιγνοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐπιγνοῦσι Part: 2Aor Act Dat Plur Masc
 • ἐπιγνοῦσιν Part: 2Aor Act Dat Plur Masc
 • ἐπιγνῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιγνῶ Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιγνῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπίγνωθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιγνῶμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐπιγνῶναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἐπιγνῷς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιγνώτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • ἐπεγνωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐπεγνωκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἐπεγνωκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • ἐπεγνωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐπεγνωκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • ἐπεγνωκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
ἐπιγινώσκων
ἐπιγλύφω
 • Meaning: to mark carvings on
ἐπιγνοῖ
ἐπιγνοίη
ἐπιγνόντες
ἐπιγνόντος
ἐπιγνόντων
ἐπιγνούς
ἐπιγνοῦσα
ἐπιγνοῦσι, ἐπιγνοῦσιν
ἐπιγνῷ
ἐπιγνῶ
ἐπίγνωθι
ἐπιγνῶμεν
ἐπιγνώμονες
ἐπιγνωμοσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: prudence
 • Forms:
ἐπιγνωμοσύνην
ἐπιγνώμων
 • Parse #1: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • an arbiter, umpire, judge
 • ----------
 • Parse #2: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • prudent
  • understanding, acquaintance
  • capable of comprehension
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιγνώμωνἐπιγνώμονες
GENἐπιγνώμονοςἐπιγνωμόνων
DATἐπιγνώμονιἐπιγνώμοσι(ν)
ACCἐπιγνώμοναἐπιγνώμονας
ἐπιγνῶναι
ἐπιγνῷς
ἐπιγνώσει
ἐπιγνώσεσθε
ἐπιγνώσεται
ἐπιγνώσεως
ἐπιγνώσῃ
ἐπιγνωσθήσεται
ἐπιγνωσθήσῃ
ἐπίγνωσιν
ἐπίγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • expert knowledge, recognition
  • awareness, acknowledgment
ἐπιγνώσομαι
ἐπιγνώσονται
ἐπίγνωστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: known, recognizable
 • Forms:
ἐπιγνώτωσαν
ἐπιγονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • offspring, breed
  • increase, growth, produce
 • Forms:
ἐπιγονῇ
ἐπιγονῆς
ἐπιγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • superscription, an inscription
  • something written
 • Forms:
ἐπιγραφήν
ἐπιγραφῆναι
ἐπιγράφω
 • Meaning:
  • to inscribe, engrave, write in, write over, write on something
  • to entitle
  • to scratch on, scratch upon
 • Forms:
  • ἐπιγραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπιγεγραμμένας Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • ἐπιγεγραμμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
  • ἐπεγέγραπτο Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπέγραψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιγεγραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπιγεγραμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐπιγέγραπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιγράψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπίγραψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιγράψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐπιγράψει
ἐπίγραψον
ἐπιγράψω