ἐπεμαρτυράμην
ἐπεμαρτύρατο
ἐπεμαρτύρω
ἐπεμβαίνω
 • Meaning: to step upon, tread upon
ἐπεμβαίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to step upon, tread upon
 • Root: ἐπεμβαίνω
ἐπεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to put on, throw down upon
ἐπεμβάς
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to step upon, tread upon
 • Root: ἐπεμβαίνω
ἐπέμεινα
ἐπεμείναμεν
ἐπεμελεῖτο
ἐπεμελήθη
ἐπέμενε, ἐπέμενεν
ἐπέμενον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιμένω
ἐπεμέρισεν
ἐπεμίγη
ἐπεμίγης
ἐπεμνήσθησαν
ἐπέμφθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμφθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
ἔπεμψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πέμπω
ἐπέμψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πέμπω
ἔπεμψε, ἔπεμψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πέμπω