ἐπεδεήθης
ἐπέδειξα
ἐπεδείξαμεν
ἐπεδείξαντο
ἐπεδείξατο
ἐπέδειξε, ἐπέδειξεν
ἐπεδέξαντο
ἐπεδέξατο
ἐπεδήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: πεδάω
ἐπεδήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πεδάω
ἐπέδησαν
ἐπέδησε, ἐπέδησεν
ἐπεδίδοντο
ἐπεδίδοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιδίδωμι
ἐπεδίδου
ἐπεδίδουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιδίδωμι
ἐπεδόθη
ἐπέδραμε, ἐπέδραμεν
ἐπέδραμον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιτρέχω
ἐπεδράμοσαν
ἐπέδυ
ἐπέδωκα
ἐπεδώκαμεν
ἐπέδωκαν
ἐπέδωκε, ἐπέδωκεν