ἐπέβαινε, ἐπέβαινεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to go upon
 • Root: ἐπιβαίνω
ἐπέβαινες
ἐπέβαλε, ἐπέβαλεν
ἐπεβάλετο
ἐπέβαλλε, ἐπέβαλλεν
ἐπέβαλον
ἐπεβάλοντο
ἐπέβη
ἐπέβημεν
ἐπέβην
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιβαίνω
ἐπέβης
ἐπέβησαν
ἐπέβητε
ἐπεβιβασαν
ἐπεβίβασας
ἐπεβίβασε, ἐπεβίβασεν
ἐπεβίω
ἐπέβλεπε
ἐπέβλεπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιβλέπω
ἐπέβλεψα
ἐπέβλεψαν
ἐπέβλεψας
ἐπεβλέψατε
ἐπέβλεψε, ἐπέβλεψεν
ἐπεβλήθη
ἐπεβόα
ἐπεβόησε, ἐπεβόησεν
ἐπεβόων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιβοάω