ἔπαθε, ἔπαθεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πάσχω
ἐπάθετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πάσχω
ἔπαθλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prize of a contest
ἔπαθον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: πάσχω
ἐπαθροιζομένων
ἐπαθροίζω
 • Meaning: to accumulate, collect in addition to
 • Forms:
  • ἐπαθροιζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc