ἐπαοιδαῖς
ἐπαοιδή
  • Parse: Noun: Nom Sing Fem
  • Meaning:
    • incantation, spell, enchantment
    • act of enchanting
  • Forms:
ἐπαοιδήν
ἐπαοιδοί
ἐπαοιδοῖς
ἐπαοιδόν
ἐπαοιδός
  • Parse: Noun: Nom Sing Masc
  • Meaning: enchanter, charmer, singing to
ἐπαοιδούς, ἐπᾳοιδούς
ἐπαοιδῶν