ἐπαιδεύθη
ἐπαιδεύθην
ἐπαιδεύθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Meaning: to bring up
 • Root: παιδεύω
ἐπαιδεύθησαν
ἐπαίδευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παιδεύω
ἐπαίδευσαν
ἐπαίδευσας
ἐπαίδευσε, ἐπαίδευσεν
ἔπαιζε, ἔπαιζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαινεθήσεται
ἐπαινεθήσονται
ἐπαίνει
ἐπαινεῖ
ἐπαινεῖν
ἐπαινεῖσθαι
ἐπαινεῖσθε
ἐπαινεῖται
ἐπαινέσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινέσατε
ἐπαινεσάτωσαν
ἐπαινέσει
ἐπαινέσῃς
ἐπαινεσθήσεται
ἐπαινεσθησόμεθα
ἐπαινεσθήσονται
ἐπαινέσουσι, ἐπαινέσουσιν
ἐπαινεστή
ἐπαινεστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • renowned, praiseworthy, laudable
  • deserving warm praise
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπαινεστόςἐπαινεστήἐπαινεστόν
GENἐπαινεστοῦἐπαινεστῆςἐπαινεστοῦ
DATἐπαινεστῷἐπαινεστῇἐπαινεστῷ
ACCἐπαινεστόνἐπαινεστήνἐπαινεστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπαινεστοίἐπαινεσταίἐπαινεστά
GENἐπαινεστῶνἐπαινεστῶνἐπαινεστῶν
DATἐπαινεστοῖςἐπαινεσταῖςἐπαινεστοῖς
ACCἐπαινεστούςἐπαινεστάςἐπαινεστά
ἐπαινέσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινετή
ἐπαινετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: praiseworthy, laudable
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπαινετόςἐπαινετήἐπαινετόν
GENἐπαινετοῦἐπαινέτηςἐπαινετοῦ
DATἐπαινετῷἐπαινετῇἐπαινετῷ
ACCἐπαινετόνἐπαινετήνἐπαινετόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMἐπαινετοίἐπαινεταίἐπαινετά
GENἐπαινετῶνἐπαινετῶνἐπαινετῶν
DATἐπαινετοῖςἐπαινεταῖςἐπαινετοῖς
ACCἐπαινετούςἐπαινετάςἐπαινετά
ἐπαινέω
 • Active Meaning:
  • to praise (someone)
  • to speak in warm praise of
  • to approve, commend
 • Middle Meaning:
  • to praise oneself
  • to speak with pride of
 • Passive Meaning:
  • to be praised
 • Forms:
Present
 • ἐπαινοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαινοῦσι Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπαινοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐπαινουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπαίνει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπαινεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπαινεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπαινεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπαινεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαινουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐπαινοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπαινῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἐπαινῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπαινοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
Future
 • ἐπαινέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπαινεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαινεθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαινεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαινέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπαινεσθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἐπαινεσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαινέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπαινέσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπαινέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπαινέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπαινεσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπαινέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπαινέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπῃνέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπῄνεσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπῄνεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπῄνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῄνεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήνεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπήνεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἔπαινον
ἔπαινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • praise, approval, recognition, commendation
  • approbation, public recognition of achievements, recognition of desirable qualities
  • a thing worthy of praise
  • object deserving praise
ἐπαινοῦμεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
  • Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινουμένη
ἐπαινουμένῳ
ἐπαινοῦντα
ἐπαινοῦντες
ἐπαίνους
ἐπαινοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to praise, approve
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινοῦσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαινέω
ἐπαινῶ
ἐπαίνῳ
ἐπαινῶν
ἔπαιξε, ἔπαιξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίζω
ἐπαίρει
ἐπαίρεσθαι
ἐπαίρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρεται
ἐπαίρετε
ἐπαιρέτω
ἐπαίρῃ
ἐπαιρόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαιρόμενος
ἐπαιρομένων
ἐπαίροντας
ἐπαίρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐπαίρω
ἐπαίρω
 • Active Meaning:
  • to lift up
  • to raise, erect
  • to exalt, magnify, extol, puff up
  • to stir up, excite
  • to hold up (something)
  • to rise up (something)
 • Passive Meaning:
  • to be lifted up, taken up
  • to be exalted
  • to be roused, led on, excited
  • to rise up, offer resistance, be in opposition
  • to be presumptuous, put on airs
 • Forms:
Present
 • ἐπαιρομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἐπαιρομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπαίρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπαίρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπαίρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαίρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπαιρέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπαίρῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπαιρόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπαιρόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπαιρόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπαίροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐπαίρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπηρμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
Imperfect
 • ἐπῄρετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπαρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαραμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
 • ἐπαραί Verb: Aor Act Infin
 • ἐπάραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπαράς Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπάρασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ἐπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπάρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπάρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἔπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπαρθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐπαρθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ἐπαρθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐπαρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπάρθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπάρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπῆρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπῆραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπήρατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπῆρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπῆρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπηρμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἐπήρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπήρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐπηρμένοι Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • ἐπηρμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπηρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπηρμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπηρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐπῃρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
ἔπαισα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: παίζω
ἔπαισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: παίζω
ἔπαισε, ἔπαισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: παίω
ἐπαισχύνεσθε
ἐπαισχύνεται
ἐπαισχυνθήσονται
ἐπαισχύνομαι
ἐπαισχύνονται
ἐπαισχυνθέντες
ἐπαισχυνθῇ
ἐπαισχύνθη
ἐπαισχυνθῇς
ἐπαισχυνθήσεται
ἐπαισχυνθῶ
ἐπαισχύνω
 • Active Meaning:
  • to shame
 • Passive Meaning:
  • to be ashamed, feel shame for something
  • to feel diffident
 • Forms:
Present
 • ἐπαισχύνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπαισχύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπαισχύνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπαισχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἐπαισχυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαισχυνθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπῃσχύνθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπαισχυνθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐπαισχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind/Subj 3rd Sing
 • ἐπαισχυνθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπησχυνθῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπαισχυνθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἐπῃσχύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐπαιτεῖν
ἐπαιτέω
 • Meaning:
  • to beg, act as a beggar
  • to live by alms
 • Forms:
  • ἐπαιτεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπαιτῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐπαιτησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
ἐπαίτην
ἐπαίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: beggar
 • Forms:
ἐπαιτησάτωσαν
ἐπαιτήσεως
ἐπαίτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • begging, beggar
  • life of begging
ἐπαιτῶν
ἐπαΐω
 • Meaning: to give ear to