εἴωθα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔθω
εἰώθαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔθω
εἰώθεσαν
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to be accustomed
 • Root: ἔθω
εἰώθασι, εἰώθασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔθω
εἰωθει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔθω
εἰώθειν
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: ἔθω
εἴωθε, εἴωθεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔθω
εἰωθός
 • Parse: Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔθω
εἴων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐάω