δίς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • again, twice, once and again, doubly
  • twice as many, twice as much
δισεξάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: great-nephew
 • Forms:
δίσκος
δίσκος
δίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • discus (athletic throwing device, not the fish)
  • disc, quoit
  • gong (metal disk used make a loud noise)
δίσκου
δισμυριάδες
δισμυριάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: double myriad, twenty thousand
 • Concord:

  NT: Rev. 9:16
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
δισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: twenty thousand
 • Forms:
  • δισμυρίους Adj: Acc Plur Masc
  • δισμυρίων Adj: Gen Plur MFN
δισμυρίους
δισμυρίων
δισσά
δισσάς
δισσῇ
δισσήν
δισσοί
δισσόν
δισσός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • double, both, two, twofold, twice as much
  • forming a pair
  • Figurative: divided
 • Forms:
δισσῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • doubly, twice as much
  • in two ways
δισταγμόν
δισταγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: doubt
δισταγμῷ
διστάζοντες
διστάζουσι, διστάζουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: διστάζω
διστάζω
 • Meaning:
  • to doubt
  • to hesitate, waver (in opinion)
  • to duplicate, i.e., (mentally)
 • Forms:
  • διστάζειν Verb: Pres Act Infin
  • διστάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • διστάζουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • διστάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • διστάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • διστάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διστάσεις Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • διστάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐδίστασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐδίστασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
διστάζων
διστάσεις
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: διστάζω
διστάσῃς
δίστομοι
δίστομον
δίστομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • two-edged, double-sided, with two edges
  • doubly effective
 • Forms:
διστόμου
δισχίλια
δισχιλίᾳ
δισχίλιαι
δισχιλίαν
δισχιλίας
δισχίλιος
δισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: two thousand, 2000
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMδισχίλιοςδισχιλίαδισχίλιον
GENδισχιλίουδισχιλίαςδισχιλίου
DATδισχιλίῳδισχιλίᾳδισχιλίῳ
ACCδισχίλιονδισχιλίανδισχίλιον
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMδισχίλιοιδισχίλιαιδισχίλια
GENδισχιλίων
DATδισχιλίοιςδισχιλίαιςδισχιλίοις
ACCδισχιλίουςδισχιλίαςδισχίλια
δισχιλίοις
δισχιλιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: two thousandth
 • Forms:
δισχιλίους
δισχιλίων