διαθέμενος
διαθεμένου
διαθερμαίνω
 • Active Meaning:
  • to warm up, warm through
  • to become warm (from the sun)
 • Passive Meaning:
  • to be heated
  • to be hot
 • Forms:
  • διαθερμάναντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • διεθέρμαινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • διεθερμάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
διαθερμάναντος
διαθέσει
διαθέσθαι
διάθεσθε
διάθεσιν
διαθέσεις
διάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inclination, disposition (of mind)
  • state, condition
  • situation, intention
  • arrangement, placing in proper order
  • act of verbally representing (a situation in a certain way)
διαθῆκαι
διαθήκαις
διαθήκας
διαθήκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • compact, treaty, mutual agreement
  • covenant (between God and Israel)
  • testament, disposition, contract
 • Forms:
διαθήκῃ
διαθήκην
διαθήκης
διαθηκῶν
διαθήσεσθε
διαθήσεται
διαθήσῃ
διάθησθε
διαθήσομαι
διαθησόμεθα
διάθηται
διάθου
διαθρέψαι
διαθρέψει
διαθρέψεις
διαθρέψω
διάθρυπτε
διαθρύπτω
 • Meaning: to break in pieces, shatter, shiver, crumble
 • Forms:
  • διάθρυπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διαθρύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • διεθρύβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • διεθρύβησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διαθρύψεις
διαθῶ
διαθῶμαι
διαθώμεθα