βδέλλα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a leech
 • Forms:
βδέλλῃ
βδέλυγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • an abomination (i.e., something associated with idolatry to invoke God's wrath)
  • something, someone loathsome
  • destestable thing
 • Concord:

  NT: Matt 24:15; Mark 13:14; Luke 16:15; Rev 17:4,5; 21:27

 • Forms:
βδελύγμασι, βδελύγμασιν
βδελύγματα
βδελύγματι
βδελύγματος
βδελυγμάτων
βδελυγμόν
βδελυγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: abomination, loathsomeness
βδελυκτάς
βδελυκτήν
βδελυκτοί
βδελυκτόν
βδελυκτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: disgusting, abominable, detestable, loathed, abhorrent, repugnant, odious, obnoxious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβδελυκτόςβδελυκτήβδελυκτόν
GENβδελυκτοῦβδελυκτῆςβδελυκτοῦ
DATβδελυκτῷβδελυκτῇβδελυκτῷ
ACCβδελυκτόνβδελυκτήνβδελυκτόν
Plural
 MascFemNeut
NOMβδελυκτοίβδελυκταίβδελυκτά
GENβδελυκτῶνβδελυκτῶνβδελυκτῶν
DATβδελυκτοῖςβδελυκταῖςβδελυκτοῖς
ACCβδελυκτούςβδελυκτάςβδελυκτά
βδελυκτούς
βδελύξαι
βδελύξεσθε
βδελύξεται
βδελύξετε
βδελύξῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: βδελύσσω
βδελύξητε
βδελυρά
βδελυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: nauseous, loathsome, disgusting, brutal, revolting
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMβδελυρόςβδελυράβδελυρόν
GENβδελυροῦβδελυρᾶςβδελυροῦ
DATβδελυρῷβδελυρᾷβδελυρῷ
ACCβδελυρόνβδελυράνβδελυρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMβδελυροίβδελυραίβδελυρά
GENβδελυρῶν
DATβδελυροῖςβδελυραῖςβδελυροῖς
ACCβδελυρούςβδελυράςβδελυρά
βδελύσσεται
βδελύσσῃ
βδελύσσομαι
βδελυσσόμενοι
βδελυσσομένοις
βδελυσσόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: βδελύσσω
βδελυσσόμενος
βδελύσσονται
βδελύσσω
 • Note: Also spelled βδελύττω
 • Active Meaning:
  • to feel nausea, be sick, be nauseated
  • to make hateful
  • to make abominable
 • Middle Meaning:
  • to abhor, detest, despise
  • to loathe, dislike intensely
  • to treat as abominable
  • to act abominably (toward someone)
 • Passive Meaning:
  • to be abominable
 • Forms:
Present
 • βδελύσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • βδελύσσῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • βδελύσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • βδελυσσόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • βδελυσσομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • βδελυσσόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • βδελυσσόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • βδελύσσονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • βδελύττῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
Imperfect
 • ἐβδελύσσοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • βδελύξεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • βδελύξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • βδελύξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • βδελύξῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • βδελυχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • βδελυχθείς Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
 • βδελύξαι Verb: Aor Act Infin
 • βδελύξητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐβδελυξάμεθα Verb: 1Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐβδελυξάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐβδελύξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐβδελύξατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐβδελύξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐβδελύχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐβδελύχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἐβδελυγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐβδελυγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐβδελυγμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐβδελυγμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐβδελυγμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐβδελυγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Neut
 • ἐβδέλυκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
βδελύττῃ
βδελύττω
βδελυχθήσεται