αὐτά
 • Parse: Personal Pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αὐτός
αὐτάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to a brother or sister
αὐταί
 • Parse: Personal Pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὗται
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: οὗτος
αὐταῖς
 • Parse: Personal Pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὐτάρκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • independence, sufficiency, competence
  • state of having necessities provided
  • self-satisfaction, contentedness, contentment, self-sufficiency
 • Forms:
αὐτάρκειαν
αὐταρκείας
αὐταρκέω
 • Meaning:
  • to supply with necessaries
  • to sustain, preserve, maintain
 • Forms:
  • αὐτάρκησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
αὐτάρκη
αὐτάρκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: self-complacent, content, self-sufficient, contented, sufficient in oneself, having enough, independent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐτάρκηςαὐτάρκες
GENαὐτάρκους
DATαὐτάρκει
ACCαὐτάρκηαὐτάρκες
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐτάρκειςαὐτάρκη
GENαὐταρκῶν
DATαὐτάρκεσι(ν)
ACCαὐτάρκειςαὐτάρκη
αὐτάρκησε, αὐτάρκησεν
αὐτάρκους
αὑτάς
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: οὗτος
αὐτάς
 • Parse: Personal Pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὐτεπαινετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: praising oneself
 • Note: found only in I Clement 30:6
 • Forms:
  • αὐτεπαινέτους Adj: Nom Plur Masc
αὐτεπαινέτους
αὐτή
 • Parse: Personal Pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὐτῇ
 • Parse: Personal Pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὕτη
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὑτῇ
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτήκοον
αὐτήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: someone who has heard, ear-witness
 • Forms:
αὐτήν
 • Parse: Personal Pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὑτήν
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτῆς
 • Parse: Personal Pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὐτῇς
 • Parse: Personal Pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὑτῆς
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, forthwith, straightway, soon, shortly (in time)
  • for example
αὐτό
 • Parse: Personal Pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αὐτός
αὐτοαγαθός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: good in itself
αὐτοδέσποτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • absolute master of (someone)
  • able to claim sovereignty over
  • at one's own will, free
αὐτόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once, from this place
αὐτόθι
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • on the spot, there, in this place
  • at this point (in the account)
αὐτοί
 • Parse: Personal Pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: αὐτός
αὐτοῖς
 • Parse: Personal Pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτοῖς
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οὗτος
αὐτοκατάκριτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: self-condemned, condemned of self
 • Forms:
αὐτοκέλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-control, command self
αὐτοκελεύσεως‎
αὐτοκελεύστως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: spontaneously
αὐτοκράτορες
αὐτοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one's own master
  • absolute master of (someone)
  • complete master
 • Forms:
  • αὐτοκράτορες Noun: Nom Plur Masc
αὐτολεξεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: expressly, in the very words
αὐτόματα
αὐτομάτη
αὐτόματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • self-moving, self-acting, self-moved
  • moving of oneself
  • spontaneous, lit.: automatic
  • of one's own accord, of self
 • Forms:
αὐτομάτους
αὐτομολέω
 • Meaning:
  • to come voluntarily
  • to change sides
  • to desert
  • to be rebellious
 • Forms:
  • αὐτομόλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • αὐτομολησάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
  • αὐτομολήσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
  • αὐτομόλησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • αὐτομολούντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • ηὐτομόλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ηὐτομόλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
αὐτομόλησαν
αὐτομολησάντων
αὐτομολήσασι, αὐτομολήσασιν
αὐτομόλησε, αὐτομόλησεν
αὐτομολούντων
αὐτόν
 • Parse: Personal Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: αὐτός
αὑτόν
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτόπται
αὐτόπτην
αὐτόπτης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eye-witness, self-seeing
 • Forms:
  • αὐτόπται Adj: Nom Plur Masc
  • αὐτοπτῶν Adj: Gen Plur MFN
αὐτόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eyewitness
 • Forms:
  • αὐτόπτην Noun: Acc Sing Masc
αὐτοπτῶν
αὐτός
 • Parse: Personal Pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • As a personal pronoun: he, she, it
  • Nominative in Attributive position (i.e., immediately after an article): same

   ὁ αὐτὸς ἀπόστολος
   the same apostle

  • Nominative in Predicate position: himself, herself, itself

   αὐτὸς ὁ ἀπόστολος
   the apostle himself

  • αὐτοῦ = at this place, here
  • Emphatic: "the very"

   αὐτὴν τὴν ἡμέραν ταύτην
   this very day (Lev 23:14)

 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐτόςαὐτήαὐτό
GENαὐτοῦαὐτῆςαὐτοῦ
DATαὐτῷαὐτῇαὐτῷ
ACCαὐτόναὐτήναὐτό
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐτοίαὐταίαὐτά
GENαὐτῶναὐτῶναὐτῶν
DATαὐτοῖςαὐταῖςαὐτοῖς
ACCαὐτούςαὐτάςαὐτά
αὐτοσχεδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: haphazardly, randomly, accidentally, by chance, without previous planning
αὐτοσώρας
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at the same time, coincidentally
αὐτοῦ
 • Parse: Personal Pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὐτοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the very place, here, there, in this place, in that place

  καθίσατε αὐτοῦ μετὰ τῆς ὄνου
  sit here with the donkeys (Gen 22:5; cf Matt 26:36)

  ἡσυχάζετε αὐτοῦ
  wait quietly here (Ex 24:14)

  τινες τῶν αὐτοῦ ἑστηκότων
  some of those who are standing here (Luke 9:27)

  ἔδοξε δὲ τῷ Σίλᾳ ἐπιμεῖναι αὐτοῦ
  it pleased Silas to stay there (Acts 15:34TR; cf 18:19; 21:4)

αὑτοῦ
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτουργός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-working
αὐτούς
 • Parse: Personal Pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: αὐτός
αὑτούς
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: οὗτος
αὐτοφυής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: self-grown
 • Forms:
αὐτοφυέσι
αὐτόφωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: self-detected, caught in the very act (of theft)
 • Forms:
αὐτοφώρῳ
αὐτόχειρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made by hand, self-handed, one's own hand, doing personally
 • Forms:
αὐτόχειρες
αὐτόχθονες
αὐτόχθονι
αὐτοχθόνων
αὐτόχθοσιν
αὐτόχθων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: native, indigenous, sprung from the land itself
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαὐτόχθωναὐτόχθον
GENαὐτόχθονος
DATαὐτόχθονι
ACCαὐτόχθονααὐτόχθον
Plural
 MascFemNeut
NOMαὐτόχθονεςαὐτόχθονα
GENαὐτοχθόνων
DATαὐτόχθοσι(ν) [or αὐτόχθουσι(ν)]
ACCαὐτόχθοναςαὐτόχθονα
αὐτῷ
 • Parse: Personal Pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτῷ
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: οὗτος
αὐτῶν
 • Parse: Personal Pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: αὐτός
αὑτῶν
 • Parse: Demonstrative Pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: οὗτος