ἀποταξάμενος
ἀποταξαμένους
ἀποτάξασθαι
ἀποταξώμεθα
ἀποτάσσεται
ἀποτάσσομαι
ἀποτάσσω
 • Active Meaning:
  • to detach, set apart, assign specially
 • Middle Meaning:
  • to renounce, give up
  • to say goodbye, bid farewell, forsake, take leave, send away
 • Passive Meaning:
  • to be detached, be appointed
 • Forms:
  • ἀποταξώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀποταξάμενος Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἀποταξαμένους Part: Aor Mid Acc Plur Masc
  • ἀποτάξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπέταξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέτασσε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτάσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτάσσομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀποτεταγμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
  • ἀποτεταγμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
ἀποτεθειμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to put away, stow away
 • Root: ἀποτίθημι
ἀποτεθειμένων
ἀποτέθνηκα
ἀποτείνω
 • Meaning: to stretch out, extend, prolong, continue with
 • Forms:
  • ἀποτενεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
ἀποτείσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀποτίνω
ἀποτεισάτω
ἀποτείσει
ἀποτείσεις
ἀποτείσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποτίνω
ἀποτείσῃς
ἀποτείσουσι, ἀποτείσουσιν
ἀποτείσω
ἀποτείσων
ἀποτεκνόομαι
 • Meaning: to be deprived of children, bereaved of children
 • Forms:
  • ἀποτεκνωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
ἀποτεκνωθῶ
ἀποτελεῖ
ἀποτελέσαι
ἀποτελεσθεῖσα
ἀποτελεσθῆναι
ἀποτελέσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποτελέω
ἀποτελέω
 • Active Meaning:
  • to produce, render, perform
  • to bring to an end, finish, complete, consummate
 • Passive Meaning:
  • to cause to come true (e.g., a dream)
  • to cause to acquire the (desirable) quality of
 • Forms:
  • ἀποτελέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀποτελέσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀποτελέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποτελεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπετελέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτελεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτελῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποτελεσθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
ἀποτελοῦν
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to bring to an end, complete
 • Root: ἀποτελέω
ἀποτελοῦσα
 • Parse: Part: Pres/Fut Act Nom Sing Fem
 • Meaning: to bring to an end, complete
 • Root: ἀποτελέω
ἀποτελῶ
ἀπότεμε
ἀποτεμνομένας
ἀποτέμνω
 • Meaning: to cut off, sever, decapitate
 • Forms:
  • ἀποτεμνομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
  • ἀπέτεμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπότεμε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποτεμόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • ἀπέτεμνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀποτεμών
ἀποτεμόντας
ἀποτενεῖτε
ἀποτεταγμένοις
ἀποτεταγμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to set apart, assign specially
 • Root: ἀποτάσσω
ἀποτεταγμένου
ἀποτετίνακται
ἀποτεχθέντες
ἀποτηγανίζω
 • Meaning:
  • to broil, cook, fry
  • to eat off the gridiron, eat broiled
 • Forms:
  • ἀπετηγάνισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποτιθέναι
ἀποτίθεται
ἀποτίθημι
 • Meaning:
  • to put away (for storage), store away
  • to take off (clothing)
  • to lay aside, get rid of
  • to deposit (something)
  • to lay down, put away
 • Forms:
Present
 • ἀποτίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • ἀποθήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποθήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • ἀπετέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπεθέμεθα Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπέθεντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπέθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπέθηκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθηκε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποθεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἀποθέμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἀποθέμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἀπόθες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποθέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἀπόθεσθε Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἀποθώμεθα Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
Perfect
 • ἀποτεθειμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
ἀποτίκτει
ἀποτίκτω
 • Meaning: to be born, bring to the birth, give birth to
 • Forms:
  • ἀποτίκτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτεχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
ἀποτίναγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • coarse and broken part of flax prepared for spinning
  • tow, cord, loose strand of fibre
 • Forms:
ἀποτινάγματος
ἀποτινάξας
ἀποτινάξατε
ἀποτινάξομαι
ἀποτινάσσετε
ἀποτινάσσω
 • Active Meaning:
  • to shake off, cast off
  • to stop concerning oneself about
 • Middle Meaning:
  • to shake oneself
 • Forms:
  • ἀποτινάσσετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποτινάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀποτινάξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπετίναξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτετίνακται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτινάξομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
ἀποτιννύω
 • Meaning: to pay for (something), repay, pay compensation for
 • Forms:
  • ἀποτιννύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀπετίννυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἀπετίννυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀποτιννύων
ἀποτίνω
 • Meaning:
  • to repay, pay in full, pay back, pay for, atone for, resolve
  • to make compensation, make restitution
  • to compensate, give as compensation for damage
  • to give what is due
  • to make (someone) pay for, punish for
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • ἀποτίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποτείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποτείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποτείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποτίσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀποτείσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἀποτείσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • ἀποτίσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀποτίσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποτείσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποτισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποτεισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποτείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποτίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποτείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀποτίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀποτίνω
ἀποτισάτω
ἀποτίσει
ἀποτίσεις
ἀποτίσῃς
ἀποτίσουσι, ἀποτίσουσιν
ἀποτίσω
ἀποτολμᾷ
ἀποτολμάω
 • Meaning: to be bold, be daring
 • Forms:
  • ἀποτολμᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
ἀποτομάς
ἀποτομή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • an instrument for cutting, knife
  • a cutting off
  • a piece chopped off
 • Forms:
ἀποτομία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: severity, decisiveness, rigor
 • Forms:
ἀποτομίαν
ἀπότομοι
ἀπότομον
ἀπότομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: severe, relentless, sharp, abrupt, precipitous
 • Forms:
ἀποτόμῳ
ἀποτόμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: relentlessly, severely, rigorously, abruptly, preemptorily, sharply
ἀποτραπέντες
ἀποτρέπει
ἀποτρέπειν
ἀποτρέπου
ἀποτρέπω
 • Meaning:
  • to deflect, avoid, turn away, turn back, avert
  • to dissuade
 • Forms:
  • ἀποτρέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτρέπου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀποτραπέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • ἀπέτρεπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
ἀπότρεχε
ἀποτρέχει
ἀποτρέχειν
ἀποτρέχεις
ἀποτρέχετε
ἀποτρεχέτω
ἀποτρέχητε
ἀποτρέχομεν
ἀποτρέχοντες
ἀποτρέχουσιν
ἀποτρέχω
 • Meaning: to run off, run from, run away, hurry away, depart
 • Forms:
Present
 • ἀπότρεχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποτρέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποτρέχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποτρέχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποτρέχετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἀποτρεχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποτρέχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἀποτρέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποτρέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἀποτρέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • ἀπέτρεχε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἀπέτρεχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀποδραμεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἀπέδραμε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποτρέχωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Meaning: to run off, depart
 • Root: ἀποτρέχω
ἀποτρίβεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to wear out
 • Root: ἀποτρίβω
ἀποτρίβω
 • Active Meaning:
  • to crush, (e.g., rub grain so hard as to crush each kernel)
  • to wear out, rub out
  • to rub off, skin (an animal), scalp
 • Middle Meaning:
  • to get rid of
 • Forms:
  • ἀπέτριψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπότριψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἀποτρίψεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀπότριψαι
ἀποτρίψεται
ἀποτροπιάζεσθαι
ἀποτροπιάζω
 • Active Meaning:
  • to utter a deprecatory prayer for
 • Middle Meaning:
  • to avert evil by
  • to offer (a sacrifice to avert evil)
 • Forms:
  • ἀποτροπιάζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀποτροπιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: act of averting by expiatory sacrifice
ἀποτροπιασμούς
ἀποτρυγάω
 • Meaning: to pluck (fruit, grapes)
 • Forms:
  • ἀπετρύγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποτυγχάνει
ἀποτυγχανόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to fail in hitting
 • Root: ἀποτυγχάνω
ἀποτυγχανόυσι, ἀποτυγχανόυσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to fail in hitting
 • Root: ἀποτυγχάνω
ἀποτυγχάνω
 • Meaning:
  • to fail in hitting, miss, lack success
  • to fail to obtain
  • to notice the absence of (something)
 • Forms:
  • ἀποτυγχάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτυγχάνει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποτυχόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀποτύχῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἀποτύχῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπέτυχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποτυμπανίζω
 • Meaning: to kill in cruel way, cudgel to death, bastinado, terminate (someone's) life by torture
 • Forms:
  • ἀπετυμπανίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτυμπανισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀποτυμπανισθήσεται
ἀποτυφλοῖ
ἀποτυφλοῦται
ἀποτυφλόω
 • Active Meaning:
  • to blind, cause the loss of the ability to see
  • to make blind
 • Passive Meaning:
  • to be blinded (esp. because of disease)
 • Forms:
  • ἀποτυφλοῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποτυφλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπετύφλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποτυφλωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἀποτυφλωθῆναι
ἀποτυφλώσει
ἀποτύφλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blindness, making blind
ἀποτύχῃ
ἀποτυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: failure
ἀποτυχίαις
ἀποτυχόντες
ἀποτυχών